HRCroatian
Početna
ELAFITSKI OTOCI

Analiza potencijala Elafitskih otoka

Elafitska otočna skupina se sastoji od 13 otoka: Olipa, Jakljan, Šipan, Lopud, Koločep, Daksa, Tajan,Crkvina, Goleč, Kosmeč, Mišnjak, Ruda i Sv. Andrija. Otočje administrativno pripada Gradu Dubrovniku i Dubrovačko neretvanskoj županiji. Ukupna površina elafitskog područja je 90 km2, od čega se na otoke odnosi 27 km2. Pružaju se u smjeru sjeverozapad-jugoistok (dinarski smjer).  Šipan, Koločep i Lopud su površinom najveći, infrastrukturno najrazvijeniji i jedini stalno naseljeni otoci. Intenzitetom turističkih i ostalih gospodarskih aktivnosti prednjače u odnosu na druge otoke iz Elafitske otočne skupine.

Elafitski otoci mjesta su bujne mediteranske i suptropske vegetacije i bogate povijesti o kojoj svjedoči ostavština sakralne i svjetovne arhitekture . Ime otočja su nadjenuli Grci za koje se vjeruje da su bili prvi stanovnici otoka. Prvi spomen Elafita zabilježen je početkom 1. stoljeća u djelu grčkog pisca i znanstvenika Plinija Starijeg, Naturalis Histria.

Analiza potencijala ovog otočja izrađena je u sklopu prekograničnog projekta sa BIH, a temeljem pregleda raspoložive dokumentacije – monografija, putopisa, studija i nalaza znanstvenih i stručnih istraživanja te prikupljenih i obrađenih statističkih pokazatelja dobivenih na raspolaganje od strane turističke zajednice grada Dubrovnika i turističke zajednice Dubrovačko neretvanske županije. Nalazi istraživanja dodatno su potvrđeni anketom provedenom prema unaprijed pripremljenim anketnim upitnicima na razini projekta te intervjuima sa ključnim dionicima lokalnog razvoja.

Analiza potencijala za održivi turistički razvoj u području Elafitskih otoka


DIFUZNI HOTELI NA ELAFITSKIM OTOCIMA

Jedan od modela za unapređenje turističke ponude je model difuznih hotela, inovativni oblik pružanja turističkih usluga i proizvoda, osmišljen u Italiji pod nazivom Albergo Diffuso. Model difuznih hotela djeluje na temelju mreže smještajnih objekata izgrađenih u blizini povijesnog centra ruralnog područja. Središnja točka modela obuhvaća glavnu zgradu u kojoj je recepcija i sve druge srodne usluge. To je sustav upravljanja turističkim smještajem koji je u mogućnosti isporučiti usluge standardnog hotela s razlikom da se model difuznog hotela temelji na "horizontalnoj", a ne na ''vertikalnoj'' shemi tradicionalnih hotela. Tako se turistima nudi prilika da postanu privremeni stanovnici ruralnog područja koje sudjeluje u društvenom životu lokalne zajednice i u isto vrijeme uživaju u udobnosti standardnih hotelskih usluga.

Središnjom upravljačkom jedinicom može upravljati jedan poduzetnik ili grupa zainteresiranih strana (npr. udruge, zadruge). Upravljačka jedinica preuzima poslove prijema gostiju, pružanja turistički orijentiranih usluga, obavlja promotivne djelatnosti i surađuje sa lokalnim dionicima uključenim u model difuznih hotela (npr. vlasnicima smještajnih objekata, lokalnih proizvođača, obrtnika, poduzetnika, lokalnih udruga itd.) kako bi se pružio integrirani turistički proizvod.

Na temelju uvida u trenutno stanje turističke ponude na Elafitskim otocima, sljedeći su glavni ciljevi  za uspostavu modela difuznih hotela :

•          Obogaćivanje turističke ponude; Monotona turistička ponuda dovodi do nastanka jednoličnih turističkih proizvoda i usluga. Ne postoji potpuna eksploatacija obilja turističkih potencijala na Elafitskim otocima što je uzrok sezonskog turizma kojeg pokreće ponuda bazirana gotovo isključivo na temelju "sunca i mora".

•          Povezivanje potencijala otoka; Komparativne prednosti otoka su nedovoljno iskorištene. Materijalna i nematerijalna kulturna baština, jedinstveni tradicijski obrti i proizvodnja autohtonih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda nedovoljno su uključeni u turističku ponudu.

•          Porast suradnje svih relevantnih dionika; Niska razina suradnje između pružatelja turističkih proizvoda i usluga s jedne strane i donositelja odluka vezanih uz turističku politiku s druge, otežava razumijevanje o potrebi zajedničke suradnje i nemogućnost kreiranja jedinstvenog i prepoznatljivog turističkog proizvoda s dodanom vrijednošću.

•          Jačanje poduzetničkih aktivnosti; Nedostatak poduzetničke aktivnosti stvara nepovoljne socioekonomske uvjete na otocima koji se manifestiraju nedovoljnom razinom kvalitete života, nedostatkom radnih mjesta i negativnim demografskim trendovima (depopulacija, demografsko starenje, deagrarizacija, niske stope nataliteta i sl.). Stvaranje povoljnog poslovnog okruženja je preduvjet za poboljšanje turističke ponude, kvalitete života i povećanja prihoda od turizma i aktivnosti povezanih s turizmom.

•          Rast kvalitete ponude;  Povećanje konkurencije na strani ponude turističkog tržišta predstavlja imperativ za stalnim poboljšanjima u kvaliteti i konkurentnosti turističke ponude.

Link:  http://www.albergodiffuso.com/

Akcijski plan za implementaciju modela difuznih hotela na Elafitskim otocima

Kontakt:
Nataša Mirić [email protected] 020/640-554

Natrag