HRCroatian
Početna
PROŠIRENJE POSTOJEĆE DJELATNOSTI
PROŠIRENJE POSTOJEĆE DJELATNOSTI

Ovaj javni poziv objavljuje se na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2018. do 2020. godine, s ciljem unapređenja učinkovitosti proizvodnih procesa, jačanja proizvodnih kapaciteta i postizanja boljih poslovnih rezultata zadruga i drugih malih poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika kao korisnika mjera Ministarstva hrvatskih branitelja koji su svojim dosadašnjim poslovanjem pokazali uspješnost.

Prihvatljivi prijavitelji

 1. zadruge hrvatskih branitelja
 2. mali poduzetnici, obrtnici i poljoprivrednici

Za potporu po ovom pozivu mogu kandidirati mali poduzetnici, obrtnici i poljoprivrednici koji su bili korisnici Mjere samozapošljavanja iz programa namijenjenih stručnom osposobljavanju i zapošljavanju koji su se provodili u prethodnom razdoblju te koji nisu koristili ovu mjeru potpore u 2018. ili 2019. godini.

Mali poduzetnici, obrtnici i poljoprivrednici, da bi sudjelovali u postupku dodjele novčane potpore namijenjene proširenju postojeće djelatnosti moraju ispunjavati sljedeće formalne uvjete:

 1. protek razdoblja od najmanje 3 godine od dana isplate potpore za samozapošljavanje Ministarstava do dana podnošenja zahtjeva po ovom pozivu, pri čemu podnositelj prijave nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava Ministarstva hrvatskih branitelja;
 2. podnositelj prijave je kontinuirano zaposlen u djelatnosti za koju je ostvario potporu za samozapošljavanje te nije korisnik mirovine;
 3. podnositelj prijave nema evidentirana dugovanja po osnovi javnih davanja prema potvrdi nadležne Porezne uprave;
 4. nad podnositeljem prijave nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije;
 5. podnositelj prijave koji u potpunosti ima ispunjene ugovorne obveze te opravdan namjenski utrošak drugih realiziranih novčanih potpora koju mu je dodijelilo Ministarstvo tijekom prethodnih razdoblja;
 6. protiv podnositelja prijave ne vodi se kazneni postupak pred nadležnim sudovima RH;
 7. podnositelj prijave u razdoblju od protekle 3 fiskalne godine (od 1. siječnja 2018. godine do dana podnošenja zahtjeva) nije ostvario potporu u ukupnom iznosu većem od 200.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti), odnosno 100.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti) u sektoru cestovnog prometa, odnosno većem od 20.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti) za primarnu poljoprivrednu proizvodnju sukladno pravilima iz Uredbi Europske komisije broj 1407/2013 i broj 1408/2013 te broj 2019/316 navedenih u točki VI. ovog poziva;
 8. podnositelj nije podnio prijavu čiji proračun sadrži iste prihvatljive troškove koji su prethodno financiranim bespovratnim potporama male vrijednosti iz drugih javnih izvora;
 9. podnositelj nije u postupku povrata državne potpore ili potpore male vrijednosti te nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz drugih javnih izvora tijekom 2018., 2019. i 2020. godine;
 10. podnositelj je podnio prijavu isključivo u vrijeme trajanja Javnog poziva (u razdoblju od 27. svibnja do 25. lipnja 2020. godine);
 11. podnositelj je priložio cjelokupnu dokumentaciju na način i u oblicima propisanim u točki IX. Javnog poziva.

Iznos potpore

Podnositelji prijave po ovom pozivu mogu ostvariti novčanu potporu u iznosu do najviše 100.000,00 kuna, uključujući i navedeni iznos.

Prihvatljivi troškovi

1) Prihvatljivim troškovima za podnositelje prijave smatraju se troškovi potrebni za proširenje postojeće djelatnosti odnosno razvoj novog projekta poput:

 1. troškovi nabavke ili nadogradnje strojeva, postrojenja, opreme i alata (npr. strojevi i oprema za proizvodnju, obradu, preradu, pakiranje ili pripremu proizvoda za prodaju, mjerni i kontrolni uređaji i instrumenti);
 2. troškovi istraživanja i razvoja novog proizvoda te uvođenje inovacija u proizvodnju (izrada prototipa, testna primjena i troškovi podnošenja prijave za zaštitu intelektualnog vlasništva);
 3. troškovi uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete (Hrvatska kvaliteta,ISO, HACCP i sl.);
 4. dizajn i redizajn logotipa, vizualnog identiteta i/ili razvoj branda;
 5. troškovi marketinških aktivnosti (npr. dizajn ambalaže i tiskanih materijala, izrada marketinške kampanje, zakup oglašivačkog prostora, promidžbeni materijali);
 6. troškovi uređenja poslovnog, proizvodnog ili skladišnog prostora vezano uz proširenje djelatnosti ili razvoj novog projekta u iznosu do 10.000,00 kuna (prihvatljivi radovi manjeg opsega poput soboslikarstva i sl.);
 7. troškovi opremanja poslovnog, proizvodnog ili skladišnog prostora vezano uz proširenje djelatnosti ili razvoj novog projekta u iznosu do 20.000,00 kuna (prihvatljiva je nužna uredska oprema, skladišne stalaže i sl.);
 8. troškovi najma ili zakupa poslovnog, proizvodnog i skladišnog prostora vezano uz proširenje djelatnosti ili razvoj novog projekta u iznosu do 12.000,00 kuna;
 9. troškovi nabavke informatičke opreme, računala, računalne opreme, računalnih programa i sustava, programske opreme i licenci vezano uz proširenje djelatnosti ili razvoj novog projekta;
 10. troškovi nastupa na sajmovima i manifestacijama radi komercijalizacije proizvoda/usluga (kotizacija, trošak ulaznice, prijevoza, smještaja, izrada promidžbenih materijala, brošura i kataloga u svrhu nastupa na sajmu) u iznosu do 20.000,00 kuna;
 11. troška nabave radnih/pčelarskih vozila kada je isto neophodno sredstvo za rad prema predmetu poslovanja (djelatnosti) u najvišem iznosu do 30.000,00 kn;
 12. troškovi edukacije i stjecanja novih znanja ako su vezani za proširenje djelatnosti ili razvoj novog projekta;
 13. troškovi izrade projektne dokumentacije u iznosu do 20.000,00 kuna;
 14. troškovi upravljanja i zaštite intelektualnog vlasništva;
 15. ostali troškovi isključivo sukladno djelatnosti iz poslovnog plana.

2) Prihvatljivim troškovima za podnositelje prijave za korištenje potpore namijenjene proširenju postojeće djelatnosti u poljoprivrednom sektoru smatraju se troškovi potrebni za razvoj novog projekta poput:

 1. troškova podizanja novih i restrukturiranja postojećih višegodišnjih nasada (uključujući nabavu višegodišnjih sadnica, pripremu tla, ograđivanje, navodnjavanje, zaštitu od padalina i sl.);
 2. troškovi nabavke poljoprivredne mehanizacije (npr. motokultivator, priključci i ostala mehanizacija);
 3. troškovi nabavke poljoprivredne opreme (npr. oprema za košnju, gnojidbu, sjetvu, sadnju, zaštitu bilja, berbu, žetvu, navodnjavanje, plastenik i sl.);
 4. kupnja radnih strojeva (npr. traktor, kombajn) u najvišem iznosu 60.000,00 kuna;
 5. troškovi nabavke pčelarske opreme i pribora (npr. košnice za pčele, vrcaljke, topionika i sl.);
 6. troškovi najma/zakupa zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje, a vezano uz proširenje postojeće djelatnosti ili razvoj novog projekta u iznosu do 12.000,00 kuna;
 7. troškovi nabavke domaćih životinja (stoke, peradi, pčela i dr.) do 50.000,00 kuna;
 8. troškovi uređenja objekata za poljoprivrednu proizvodnju do 15.000,00 kuna;
 9. troškovi podizanja i/ili opremanja objekata za životinje do 15.000,00 kuna;
 10. ostali troškovi isključivo prema djelatnosti iz poslovnog plana, a vezano uz primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

Neprihvatljivi troškovi

1) Troškovi koji će se smatrati neprihvatljivima su:

 1. troškovi nastali prije 27. svibnja 2020. godine,
 2. troškovi kupnje potrošnog materijala potrebnog za obavljanje djelatnosti poslovnog subjekta,
 3. troškovi kupnje robe i/ili proizvoda za daljnju prodaju,
 4. troškovi upisnine u odgovarajuće registre koji su preduvjet za obavljanje djelatnosti,
 5. režijski troškovi poslovnog/skladišnog/proizvodnog prostora i priključci energenata,
 6. troškovi službenih putovanja,
 7. troškovi knjigovodstva,
 8. kupnja telefonskih i mobilnih uređaja,
 9. nabava/kupovina/najam osobnog automobila,
 10. najam opreme,
 11. troškovi premije osiguranja te komorske i druge članarine,
 12. troškovi obnavljanja certifikata,
 13. troškovi veterinarskih usluga,
 14. troškovi sezonske radne snage,
 15. troškovi na koje se primjenjuje Uredba Komisije (EU) br. 717/2014 od 27. lipnja 2014. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u sektoru ribarstva i akvakulture,
 16. troškovi plaće za vlasnika poslovnog subjekta/upravitelja/nositelja OPG-a i zaposlenike,
 17. troškovi najma/zakupa zemljišta i/ili prostora između zadruge i zadrugara, kao i između članova obitelji zadrugara,
 18. troškovi najma/zakupa zemljišta i/ili prostora između nositelja OPG-a i uključenih osoba u poslovanje OPG-a,
 19. troškovi najma/zakupa zemljišta i/ili prostora između vlasnika obrta/malih poduzeća te uključenih osoba u njihovo poslovanje, kao i s njima vezanim članovima uže obitelji,
 20. troškovi većih građevinskih zahvata, kao i vodoinstalaterskih zahvata, elektroinstalacijskih zahvata,
 21. troškovi kupovine od članova uže obitelji poljoprivrednog gospodarstva/vlasnika obrta/vlasnika trgovačkog društva/članova obitelji zadrugara/članova zadruge/članova istog kućanstva,
 22. troškovi koji proizlaze iz obavljanja redovite djelatnosti,
 23. troškovi izrade plinskih priključaka i centralnih grijanja,
 24. troškovi otvaranja i održavanja bankovnih računa,
 25. troškovi carinske i uvozne prostojbe ili bilo koje druge naknade (tečajne razlike i sl.),
 26. troškovi koji predstavljaju isključivu i jedinu osnovu poslovnog plana te proračuna, a prema procjeni Stručnog tima nisu prihvatljivi za sufinanciranje,
 27. troškovi koji proizlaze odnosno posljedica su umjetno stvorenih pravnih/poslovnih odnosa,
 28. ostali troškovi koji sukladno procjeni Stručnog tima ne predstavljaju prihvatljiv trošak.

2) Ukoliko se podnositelj prijave nalazi u sustavu poreza na dodanu vrijednost, PDV prikazan u iznosima predračuna/ponuda/troškovnika neće se smatrati prihvatljivim troškom jer iznos PDV-a isti mogu koristiti kao pretporez sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19). Ministarstvo će navedenu činjenicu provjeravati uvidom u informacijski sustav Porezne uprave.

3) Podnositeljima, koji su za istu namjenu i za iste poslovne aktivnosti dobili bespovratna sredstva male vrijednosti iz drugih programa u okviru nacionalnog proračuna, drugih javnih izvora, javnih fondova Europske unije, prijave se neće prihvatiti sukladno uvjetima ovog poziva.

Način i rok prijave

Prijave se podnose Ministarstvu hrvatskih branitelja, Zagreb, Trg Nevenke Topalušić 1, isključivo putem pošte ili osobno, putem urudžbenog ureda Ministarstva u uredovno vrijeme, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti“.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom pozivu traje od 27. svibnja do 25. lipnja 2020. godine. Svi zahtjevi bit će riješeni najkasnije do kraja 2020. godine.

Podnositelj prijave je obavezan u sklopu prijavnog obrasca dostaviti valjanu adresu elektronskog računa (e-mail) i kontakt broj. Odgovornost je podnositelja prijave redovito pratiti primitak e-poruka putem poštanskog sandučića, uključujući i bezvrijednu e-poštu.

Sve dodatne i valjane informacije o dodjeli potpora za proširenje postojeće djelatnosti, kao i prijavni obrazac mogu se dobiti isključivo u Ministarstvu hrvatskih branitelja, na mrežnoj stranici branitelji.gov.hr te kod samostalnih izvršitelja Ministarstva u županijama (kontakti dostupni na branitelji.gov.hr, u dijelu O Ministarstvu, Djelokrug, Direktna komunikacija).

Datum:
29.05.2020
Natrag