HRCroatian
Početna
Natječaj za energetsku obnovu obiteljskih kuća
Natječaj za energetsku obnovu obiteljskih kuća

DURA Razvojna agencija Grada Dubrovnika u suradnji s Gradom Dubrovnikom i Fondom za zaštitu okoliša objavljuje:


"NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PONUDA FIZIČKIH OSOBA ZA SUBVENCIONIRANJE PROJEKATA ENERGETSKA UČINKOVITOST OBITELJSKIH KUĆA U GRADU DUBROVNIKU"


Predmet ovog Natječaja je javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada Dubrovnika  u sufinanciranju mjera energetske učinkovitosti u kućanstvima na području Grada Dubrovnika.

Pod mjerama energetske učinkovitosti koje se sufinanciraju ovim Natječajem smatraju se opravdanim troškovima:

 1. zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije                                              U <=1,6 za komplet i <=1,1 za staklo za e,mj,min>3 °C;
 2. povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće                                            <=0,20 za e,mj,min<=3 °C (<=0,25 za e,mj,min>3 °C) za krov, strop i pod grijanog prostora (i>18 °C) prema vanjskom ili negrijanom prostoru (podrumu, garaži),             <=0,25 za e,mj,min<=3 °C (<=0,40 za e,mj,min>3 °C) za vanjski zid grijanog prostora,<=0,25 za e,mj,min<=3 °C (<=0,45 za e,mj,min>3 °C) za pod prema tlu i ukopane dijelove grijanog prostora.
 3. povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom plinskih kondenzacijskih kotlova
 4. povećanje energetske učinkovitosti sustava prozračivanja ugradnjom uređaja za povrat topline
 5. energetski pregled i energetski certifikat

Nakon provedbe mjera pod a) i b) Podnositelji prijava dužni su izraditi energetski pregled i energetski certifikat kućanstva. Trošak izrade energetskog pregleda i energetskog certifikata prihvatljiv je trošak subvencije. Trošak izrade pripremne i projektne dokumentacije nije prihvatljivi trošak.

Provoditelj natječaja subvencionirati će samo prihvatljive troškove mjera EnU koji su utvrđeni člankom 3. Pravilnika za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća u Gradu Dubrovniku (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Predmetom subvencioniranja mogu biti samo postojeće građevine. Građevine za koje je pokrenut postupak legalizacije, sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13) ne mogu biti predmetom financiranja sve do okončanja postupka.

Cilj ovog Natječaja je sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća.

Obiteljska kuća u smislu ovog Natječaja je stambena kuća koja:


 1. ima najmanje 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje;
 2. ima najviše dvije funkcionalne stambene jedinice;
 3. izgrađena na zasebnoj katastarskoj čestici ;
 4. građevinske bruto površine do 400 m2;

Korisniku će se prema ovom Natječaju dodijeliti iznos sufinanciranja od 50%, odnosno do  maksimalnog iznosa od 37.500,00 kuna (s PDV-om) po obiteljskoj kući, od toga Fond do 40% opravdanih troškova ulaganja, ali ne više od 30.000,00 kuna (s PDV-om) po obiteljskoj kući, a Grad Dubrovnik s dodatnih 10% opravdanih troškova ulaganja, ali ne više od 7.500,00 kuna po obiteljskoj kući (s PDV-om). Sufinanciranje će biti dodijeljeno za troškove nabave i ugradnje, za koje je ispostavljena konačna obračunska situacija nabave i ugradnje opreme te izrade energetskog pregleda i energetskog certifikata nakon datuma objave Javnog poziva, ali i uz uvjet provjere Grada Dubrovnika početnih/zatečenih stanja terenskim pregledima.


UVJETI KOJE PODNOSITELJI PRIJAVA MORAJU UDOVOLJITI


Uvjeti koje Podnositelji prijava moraju udovoljiti kako bi ostvarili pravo na nepovratna novčana sredstva:


 1. punoljetne, fizičke osobe s prebivalištem na području Grada Dubrovnika;
 2. posjeduje dokaz o vlasništvu nad izgrađenom obiteljskom kućom na kojem se planira provedba mjera EnU, pri čemu kuća ne mora biti isključivo u osobnom vlasništvu Podnositelja prijave već može biti i u vlasništvu člana/članova uže obitelji
 3. suglasnost svih suvlasnika za ugradnju sustava u zajednički objekt;
 4. ima prijavljeno prebivalište na adresi obiteljske kuće na kojoj se planira provedba mjera EnU, a koja se nalazi na području Grada Dubrovnika;
 5. nema dospjelih neizmirenih dugovanja prema Gradu                                        (svoje financijsko stanje tražitelj može eventualno osobno provjeriti na tel. 351-830 ili 640-894);
 6. podnositelji prihvaćaju opće uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju projekata za koje se odobravaju sredstva Grada Dubrovnika sukladno Natječaju;
 7. posjeduje dokaz da je kuća postojeća u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13);
 8. obvezuje se da će savjesno i cjelovito popuniti Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje mjera EnU sa točnim podacima;
 9. obvezuje se da će ugraditi mjeru EnU tek nakon  dana provedenog terenskog pregleda i točnosti prijavljenih početnih/zatečenih stanja obiteljskih kuća.

POTREBNA DOKUMENTACIJA


Podnositelji prijava na ovaj Natječaj moraju priložiti:


 1. potpisani i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti;
 2. presliku osobne iskaznice (obostrano);
 3. zemljišnoknjižni izvadak kojim se dokazuje pravo vlasništva nad objektom ili drugi dokaz o vlasništvu zgrade, u izvorniku ili ovjerenoj preslici;
 4. izjavu vlasnika ili svih vlasnika/suvlasnika predmetnog stambenog objekta da su suglasni s provedbom prijavljenog Projekta i da će sve troškove realizacije Projekta prema Prijavnom obrascu u dijelu koji se ne financira iz sredstava za sufinanciranje Projekta snositi samostalno iz vlastitih sredstava ili iz sredstava osiguranih iz drugih izvora;
 5. uvjerenje da tražitelj nema financijskih dugovanja prema Gradu Dubrovniku*       *(40 kn državnih biljega, ispunjen zahtjeva dostaviti na adresu: Grad Dubrovnik, Upravni odjel za proračun, financije i naplatu, Pred Dvorom 1, Dubrovnik. Svoje financijsko stanje tražitelj može eventualno osobno provjeriti na tel. 351-830 ili 640-894);
 6. dokaz da je zgrada postojeća u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13) (presliku uporabne dozvole ili presliku pravomoćne građevinske dozvole objekta ili dokaz da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. g., a za objekte za koje do 1. listopada 2007. g. nije izdana građevinska dozvola, Rješenje o uvjetima građenja s potvrdom konačnosti ili potvrdu glavnog projekta, ili drugi akt kojim se dopušta gradnja);
 7. presliku osobne iskaznice (obostrano) za sve članove kućanstva ili uvjerenje o prebivalištu za sve članove kućanstva;
 8. projektantski troškovnik ili neobvezujući ponudbeni troškovnik proizvođača/dobavljača radova sa detaljnom specifikacijom (prema uvjetima Natječaja), tj. predračun sa specifikacijom svih radova i materijala;
 9. za zaštićene objekte potrebno je priložiti mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela u Gradu Dubrovniku, Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske;
 10. druga dokumentacija na zahtjev Grada Dubrovnika.


DOSTAVLJANJE PRIJAVA


Prijave se dostavljaju u pisanom obliku, isključivo preporučeno s povratnicom,  u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom ponuditelja te adresom ponuditelja, na adresu:


Razvojna agencija Grada Dubrovnika DURA

Branitelja Dubrovnika 15

20 000 Dubrovnik

ili osobno, u pisarnici Gradske uprave, uz naznaku:


„PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA– NE OTVARATI“


Rok za dostavu prijava je 60 (šezdeset dana) od objave Natječaja.Prijave i priloženi materijali se ne vraćaju, a podaci su podložni provjeri.

Cjelokupne troškove stručnog nadzora kojeg provodi ovlašteni nadzorni inženjer pokriva Provoditelj natječaja.


Natječajem nije propisan proizvođač materijala i opreme, projektant, izvođač radova niti energetski certifikator.


Za izvođenje mjera EnU i energetsko certificiranje mora se angažirati pravna ili fizička osoba  registrirana za odgovarajuću djelatnost.


N A T J E Č A J N A     D O K U M E N T A C I J A


JAVNI NATJEČAJ: 

Pravilnik za provedbu natječaja (download)

Javni natječaj - Poziv (download)


DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU:

Prijavni obrazac (download)

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o nepostojanju duga prema Gradu (download)


DOKUMENTACIJA ZA POVRAT SREDSTAVA: 

Paket dokumentacije za izvođače radova (zip-download)

Datum:
10.09.2014
Natrag