HRCroatian
Početna
Najčešća pitanja
Koliki su troškovi otvaranja obrta?
Ukupni troškovi upisa obrta u obrtni registar iznose 470 kuna. Iznimno, u razdoblju od 01. siječnja 2014. do 1. siječnja 2015. godine, za izdanu obrtnicu, fizička osoba se oslobađa plaćanja iste pa će u tom razdoblju trošak registriranja obrta iznositi 270 kuna.

Kako odrediti djelatnost obrta?
Djelatnost se određuje u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007).


Da li obrti dobivaju OIB?

Obrti ne dobivaju OIB, ali se u okviru registarskih podataka obrta evidentiraju podaci o OIB-usvih fizičkih osoba koje se upisuju, bilo da se radi o vlasnicima obrta, ortacima, poslovođama ili stručnim osobama.


Da li obrt može otvoriti umirovljenik?

Umirovljenici mogu obavljati obrt, no u slučaju istovremenog vođenja obrta, mirovina će bitistavljena u mirovanje. Za sva dodatna pitanja vezana uz poreze i doprinose molimo da se obratite Poreznoj upravi ili knjigovodstvenom servisu.


Da li obrt može otvoriti student?

Studenti mogu otvoriti obrt, ali pri tome moraju voditi računa o pravima koja imaju ako suredovni studenti. Za sva dodatna pitanja vezana uz poreze i doprinose molimo da se obratite Poreznoj upravi ili knjigovodstvenom servisu.


Da li obrt može otvoriti osoba koja je već u radnom odnosu?

Obrt može otvoriti osoba koja je u radnom odnosu.


Da li se obrt može otvoriti ako osoba nije punoljetna?

Osoba koja je maloljetna može otvoriti obrt, ali roditelji moraju kod javnog bilježnika ovjeritiizjavu da u slučaju nastanka dugovanja preuzimaju iste do punoljetnosti osobe koja otvara obrt.


Može li (i smije li) jedna fizička osoba može registrirati više obrta?

Zakonom o obrtu (Narodne novine, NN br. 143/13) izričito se ne zabranjujeotvaranje dva ili više obrta od strane iste fizičke osobe. Intencija zakonodavca bila je da dopuštajući mogućnost obavljanja više gospodarskih djelatnosti unutar istog obrta te kroz institut izdvojenog pogona propisan člankom 22. predmetnog zakona, dopusti fizičkim osobama obavljanje raznorodnih djelatnosti unutar jednog obrta. Smatralo se stoga da će se kroz jedan obrt konzumirati te mogućnosti, ali bi u tom smislu stranku trebalo i savjetovati. No, ukoliko fizička osoba prilikom podnošenja zahtjeva i dalje insistira na otvaranju dva obrta, nema zakonske osnove da joj se uskrati takav upis.


Gdje se rade izmjene tj. promjene po obrtu?

Promjene kod postojećeg obrta upisuju se u nadležnom Uredu za gospodarstvo.


Kako zatvoriti obrt?

Obrt se zatvara u nadležnom Uredu za gospodarstvo uz priloženu obrtnicu.


Da li u obrtu mora biti zaposlenih?

U obrtu ne mora biti zaposlenih osim ako prema Zakonu o obrtu nije drugačije propisano. U
slučaju da će se u obrtu obavljati djelatnost koja prema Pravilniku iziskuje određenu stručnu
spremu, a budući vlasnik obrta ne zadovoljava taj uvjet isti mora zaposliti osobu koja ima
odgovarajuću stručnu spremu da bi se taj obrt mogao otvoriti.


Moraju li članovi obitelji koji pomažu u obavljanju obrta biti u radnom odnosu?

Članovi obiteljskog kućanstva (u smislu Zakona o obrtu to su: bračni drug, djeca i drugi
srodnici koji zajedno žive, privređuju, odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih
zajedno) mogu pomagati u obavljanju obrta, a da pritom ne moraju biti u radnom odnosu
(Članak 30. Zakona o obrtu). Radeći na taj način ne ostvaruju nikakva prava (ni na
zdravstveno ni na mirovinsko osiguranje). Pomaganje u obrtu znači raditi povremeno kao
ispomoć, a ne trajno obavljanje dijela djelatnosti obrta. U slučaju obavljanju vezanog obrta,
član obiteljskog kućanstva koji pomaže obrtniku u njegovoj odsutnosti mora ispunjavati i
poseban uvjet stručne osposobljenosti, odgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja ili
položenoga majstorskog ispita, odnosno posebne zdravstvene uvjete ako je to propisano
posebnim zakonom.


Kako otvoriti sezonski obrt?

Sezonski obrt fizička osoba otvara poštujući opće uvjete otvaranja obrta prema Zakonu o
obrtu, te prema Pravilniku o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrt (NN 60/10).


Koji se obrti mogu obavljati u stanu?

Obrti koji se mogu obavljati u stanu propisani su Pravilnikom o obrtima koji se mogu obavljati
u stambenim prostorijama (NN 101/95).

Gdje se obrtnik može obratiti za minimalno tehničke uvjete?
Za minimalno tehničke uvjete potrebno se obratiti Uredu za gospodarstvo.


Mogu li sam rezervirati ime tvrtke?

Možete. Obrazac RZ ispunite elektronički na računalu, ispišete u dva primjerka i vlastoručno
potpišete. Uz obrazac RZ prilažete i potvrdu o uplati na 10,00 kuna ili upravnu pristojbu
odnosno biljeg od 10,00 kuna, te dokumentaciju dostavljate osobno na Trgovački sud.


Gdje se može provjeriti ime/naziv buduće tvrtke?

Za provjeru imena/naziva buduće tvrtke koristite možete se koristiti web stranicama Sudskog
registra (https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:9:560829514433134::NO:RP::)


Mogu li Obrazac RZ poslati e-mailom i izbjeći odlazak u HITRO.HR ured?

Obrazac RZ se ne može poslati e-mailom zbog zakonske obaveze predlagatelja rezervacije
da obrazac mora potpisati vlastoručno, dakle potrebno je osobno doći u HITRO.HR ured.


Može li ime društva biti na engleskom jeziku?

Naznaka imena tvrtke trgovačkog društva mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili na službenom jeziku države članice Europske unije i latiničnom pismu, a mogu se koristiti i arapski brojevi. Ostali sastojci tvrtke moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Tvrtka trgovačkoga društva može sadržavati pojedine strane riječi drugih jezika ako one čine ime, odnosno tvrtku člana društva ili robni ili uslužni žig člana zaštićen u Republici Hrvatskoj, odnosno njegova društva registriranog u Republici Hrvatskoj, ili ako su uobičajene u hrvatskom jeziku, ili ako za njih nema odgovarajuće riječi u hrvatskom jeziku, ili ako se radi o riječima na mrtvom jeziku. Tvrtka se može upisati u sudski registar i u prijevodu na jedan ili više jezika.


Jesam li zakonski obvezan rezervirati ime?

Rezervaciju imena društva niste obavezni podnijeti prema zakonu, ali Vam je zakonski omogućena.


Koliko će me koštati osnivanje j.d.o.o.?

Uplata pristojbi za J.d.o.o. vrši se po sljedećim cijenama: - troškovi Prijave i upisa J.d.o.o. u sudski registar: 60.00 kn (uplata u korist državnog proračuna prema RKP-u suda kao i kod osnivanja redovnog d.o.o.), - troškovi objave oglasa u Narodnim Novinama: 200.00 kn, - uplata osnivačkog pologa: 10.00 kn (minimalni iznos), - troškovi upisa J.d.o.o. u Registar poslovnih subjekata DZS-a - ne naplaćuje se


Mogu li otvoriti jednostavni d.o.o. ako još imam nepodmirenih dugovanja?

Kod osnivanja j.d.o.o potpisujete kod Javnog bilježnika Izjavu o nepostojanju nepodmirenihdugova na osnovi poreza te doprinosa za mirovinsko, odnosno zdravstveno osiguranje kaoni dugovanja za neto plaće radnicima.

Već radim u jednoj firmi, hoću li izgubiti ikakva prava ako otvorim j.d.o.o.?
HITRO.HR djeluje kao posrednik u otvaranju j.d.o.o.. Za sva pitanja vezana uz poreze i doprinose molimo da se obratite Poreznoj upravi ili knjigovodstvenom servisu.


Koji su troškovi osnivanja d.o.o.?

Troškovi osnivanja d.o.o. su: 20.000,00 kuna temeljni kapital (minimalni, a može biti i veći),400,00 kuna sudska pristojba, 900,00 kuna trošak objave u Narodnim novinama, 55,00 kuna trošak upisa u Registar poslovnih subjekata, troškovi provizije javnog bilježnika i izrade pečata.


Da li u tvrtki mora biti netko zaposlen?

Tvrtka ne mora imati zaposlenih.


Za koje djelatnosti su potrebni minimalno tehnički uvjeti?

Djelatnosti za koje su potrebni MTU su ugostiteljstvo, trgovina, turizam i prijevoz.


Kako strana tvrtka može osnovati novu tvrtku u RH?

Strana tvrtka otvara novu tvrtku u RH na temelju izvatka iz zemlje u kojoj je ista osnovana, a koji ne smije biti stariji od 30 dana, te mora biti preveden na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača. Uz izvod potrebno je na Poreznoj upravi ishoditi OIB za stranu tvrtku. Osim toga potrebno je odabrati sudskog tumača i javnog bilježnika kako bi se izradili akti, te dokumentacija poslala na Trgovački sud.


Koja je procedura za osnivanje tvrtke ako je stranac osnivač?

Ako tvrtku osniva strana fizička osoba potrebno je odabrati sudskog tumača, javnogbilježnika i ishoditi OIB za istog pri Poreznoj upravi. Nakon toga izrađuje se potrebna dokumentacija za osnivanje trgovačkog društva, uplaćuju se takse i osnivački polog, te se dokumentacija predaje na nadležni Trgovački sud.


Gdje se izrađuje radna dozvola ako stranac osniva tvrtku?

Za izdavanje radne dozvole potrebno se obratiti Ministarstvu unutrašnjih poslova RH.


Gdje se dodjeljuje OIB za stranca?

OIB za stranca dodjeljuje se u Poreznoj upravi.


Gdje se otvara podružnica za tvrtku?

Podružnica tvrtke otvara se na nadležnom Trgovačkom sudu ili Stalnoj službi.

Gdje se obavlja prijava djelatnika za HZZO i HZMO?
Prijava djelatnika obavlja se u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, odnosno Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.


Koji je postupak zatvaranja tvrtke?

Tvrtka se može zatvoriti likvidacijom ili stečajem. U bilo kojem od ova dva slučaja potrebnoje obratiti se javnom bilježniku, te dokumentaciju dostaviti na Trgovački sud.


Koja dokumentacija je potrebna za dobivanje matičnog broja?

Za dobivanje matičnog broja potrebno je priložiti uz RPS obrazac Rješenje TS, potvrdu oOIB-u i dokaz o uplati troška upisa u Registar poslovnih subjekata (55,00 kuna).

Natrag