HRCroatian
Početna
Kako otvoriti OPG
Za sve informacije vezano za otvaranje OPG-a obratite se putem telefona: 640-275 ili putem maila [email protected]
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju provodi postupak upisa i izdaje rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Nositelj OPG-a prvo treba podnijeti Zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i uz to priložiti potrebnu propisanu dokumentaciju, u najbližem uredu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, tj. regionalnom Uredu državne uprave u županijama. Izgled zahtjeva i popis dokumentacije koja se zahtjevu prilaže navedeni su u Pravilnik o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Pravo na upis u Upisnik imaju pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Uvjet upisa u Upisnik je posjedovanje poljoprivrednih resursa (poljoprivrednog zemljišta i/ili stoke) i obavljanje poljoprivredne djelatnosti koja obuhvaća bilinogojstvo, stočarstvo i s njima povezane uslužne djelatnosti. Za otvaranje OPG-a ne treba osigurati temeljni kapital, niti treba imati odgovarajuću stručnu spremu.

Potrebna dokumentacija

Upis poljoprivrednih gospodarstava u Upisnik vrši se tijekom cijele godine u Uredima državne uprave u županijama, ovisno gdje pripadaju s obzirom na prebivalište nositelja OPG. Troškovi registracije OPG-a iznose od 70,00 - 500,00 kn, ovisno o troškovima pojedinih obrazaca, biljega i izrade pečata OPG-a. Od početne dokumentacije potrebno je priložiti slijedeće:
Preslike osobnih iskaznica nositelja i članova OPG-a
Presliku žiro računa iz poslovne banke
Posjedovni list za poljoprivredno zemljište koje se upisuje (original, ne stariji od 6 mjeseci) / Ugovor o zakupu ovjeren kod javnog bilježnika (ukoliko poljoprivredno zemljište nije u vlasništvu OPG-a) / Izjava vlasnika o davanju zemljišta na korištenje bez naknade, uz izvadak iz katastra za sve prijavljene čestice koje nisu u posjedovnom listu nositelja i članova
Obrazac Upisnik koji se kupuje u Narodnim novinama ili na kiosku u Uredu državne uprave (u sklopu Upisnika se nalazi Izjava o nositelju, a koju je potrebno ovjeriti od strane nositelja i svih članova gospodarstva, u slučaju da gospodarstvo ima članove)
Preslici dokumenata o svim postojećim upisima gospodarstva u registre i evidencije ministarstva i od ministarstva ovlaštenih ustanova (npr. zavodi, Hrvatski stočarsko selekcijski centar, Upisnik proizvođača sjemena, Upisnik proizvođača vina, Središnji popis matičnih grla i jata)
Potvrda obveznika PDV-a (ako je PG već obveznik PDV-a)
Biljezi u iznosu od 70,00 kn

Upisom u Upisnik svako poljoprivredno gospodarstvo dobiva jedinstveni matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG) te pravo na mogućnost ostvarivanja državne potpore i prodaju svojih proizvoda.

Knjigovodstvo OPG-a

Prije registracije, prijava i osnovnih postupaka potrebnih za početak obavljanja registrirane djelatnosti, potrebno je donijeti odluku tko će biti voditelj knjigovodstva OPG-a te poslovni i financijski savjetnik.

Potrebno je voditi jednostavno knjigovodstvo odnosno:
Knjiga primitaka i izdataka
Popis dugotrajne imovine
Knjiga prometa
Evidencija o tražbinama i obvezama
Knjiga ulaznih i izlaznih računa u slučaju ulaska u Sustav PDV-a

Dobro je znati i ime knjigovodstvenog servisa koji će voditi poslovne knjige, jer je to potrebno definirati na RPO obrascu tijekom prijave OPG-a.
Potrebno je otvoriti i žiro račun koji glasi na nositelja OPG-a (dakle žiro račun za fizičke osobe, na Odjelu za građanstvo u poslovnoj banci).

Pečat OPG-a

Pečat OPG-a se može izraditi u trenutku kada započnete s obavljanjem djelatnosti u sklopu OPG-a, a to je u trenutku upisa u Registar poreznih obveznika. Za izradu pečata je potrebna sljedeća dokumentacija:
Rješenje o upisu OPG-a u Registar poljoprivrednika
Osobna iskaznica nositelja OPG-a
Potvrda o OIB-u

Prijava u Poreznoj upravi

Redoslijed prijave OPG-a trebao bi ići ovim redom. Prijava OPG-a trebala bi se nakon upisa u Upisnik prijaviti u Poreznu upravu i to u roku od 8 dana od dana početka rada OPG-a. Potrebna je:

Prijava u Registar poreznih obveznika (Obrazac RPO, RPO A i RPO B)
Prijava u Registar obveznika PDV-a, u slučaju ulaska u sustav PDV-a (Obrazac P – PDV-1)
Popis dugotrajne imovine koja se unosi u OPG (Obrazac DI)
Izjava o izabranom knjigovodstvenom servisu
Kopija rješenja o upisu u Upisnik OPG-a

Obrasce je potrebno ispuniti, ovjeriti potpisom i pečatom nositelja OPG-a i osobno odnijeti u nadležnu ispostavu Porezne uprave.

Prijavom u RPO, nositelj OPG-a postaje porezni obveznik sa svim obvezama prema državi kao i svaka druga fizička osoba koja je registrirala gospodarsku djelatnost, a ovisno o veličini OPG-a, poticaju koje ono prima, planovima o budućem poslovanju, visini prihoda koji ostvaruje u jednoj poslovnoj godini, OPG treba donijeti odluku o načinu oporezivanja.

Upisom u Upisnik OPG-a ne postaje se obveznikom vođenja poslovnih knjiga (npr. u slučaju paušalnog oporezivanja), te se ovisno o prihodima može ili ne mora uključiti u sustav PDV-a. Obveznik Poreza na dodanu vrijednost je onaj OPG koji ostvari primitke veće od 230.000,00 kuna u jednoj poslovnoj godini. Dakle, obveznik PDV-a dužan je voditi poslovne knjige, te sam zaračunavati PDV i uključivati isti u cijenu proizvoda i usluga. Porez na dohodak plaća se ako je vrijednost ukupnih oporezivih isporuka dobara i obavljenih usluga u prethodnoj godini bila veća od 230.000,00 kn (obveznici PDV-a), ako je u prethodnoj kalendarskoj godini ukupni godišnji primitak od obavljanja djelatnosti poljoprivrede i šumarstva veći od 80.500,00 kn, odnosno 35% iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav PDV-a, ako se ostvaruju poticaji na način i pod uvjetima što su propisani Zakonom o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju i ako se osoba koja obavlja djelatnost poljoprivrede i šumarstva dragovoljno upiše u registar obveznika poreza na dohodak.

Djelatnosti OPG-a mogu biti primarne, a to je bavljenje poljoprivredom, te dopunske, a to su one djelatnosti koje su povezane s poljoprivredom, a glavni i jedini zadatak im je da omoguće bolje korištenje proizvodnih kapaciteta te bolje korištenje rada članova OPG-a. Dohodak iz dopunske djelatnosti ne bi smio biti veći od dohotka ostvarenog od primarne poljoprivredne djelatnosti. Značaj dopunskih djelatnosti OPG-a krije se u mogućnosti koje one pružaju, što bi moglo imati za posljedicu dodatno ostvarenje zaposlenosti i povećanje dohotka na OPG-ima. OPG koja poljoprivredu obavljaju kao dopunsku ili drugu djelatnost, imaju mogućnost ulaska u sustav paušalnog oporezivanja. Uvjeti su da porezni obveznik nije obveznik PDV-a, da u poreznom razdoblju ne ostvaruje ukupni godišnji primitak veći od 65% svote za ulazak u sustav PDV-a, što iznosi 149.500,00 kn, da nema izdvojenih poslovnih jedinica niti proizvodnih pogona i da ne obavlja samostalnu djelatnost ugostiteljstva ili trgovine. Porezni obveznik u tom slučaju je dužan voditi samo evidencije o prometu (Obrazac KPR).

Nakon Porezne uprave, OPG je potrebno prijaviti u Zavod za mirovinsko osiguranje u roku od 8 dana od dana početka rada. Tijekom prijave na Zavod za zdravstveno osiguranje potrebni su prijavni obrasci, potvrda o ulazu u sustav PDV-a (Preslika P – PDV obrasca ovjerenog u Poreznoj upravi) te preslika dokumentacije koja je predana u Zavod za Mirovinsko osiguranje. Prijava Zavodu za mirovinsko osiguranje i Zavodu za zdravstveno osiguranje vrši se elektronskim putem, vrši ga knjigovodstveni servis.

Nakon upisa u Upisnik, OPG dobiva matični identifikacijski broj (MIBPG), a nositelj i članovi gospodarstva dobivaju iskaznicu OPG-a koja im služi kao dokaz o obavljenom upisu. Iskaznica vrijedi samo uz predočenje osobne iskaznice, a predaje se na uvid ovlaštenom inspektoru pri prodaji, na njegov zahtjev.

Natrag