Kulturna baština / Turizam
HRCroatian
Kulturna baština / Turizam

DURA u sklopu svojih aktivnosti priprema i provodi projekte usmjerene na revitalizaciju kulturne baštine s ciljem jačanja uloge kulturnog kreativnog sektora u gospodarskom regionalnom razvoju kroz privlačenje ulaganja, kreativnih talenata, a koji su nužni za razvoj Dubrovnika kao turističke destinacije, čineći ga pritom prepoznatljivim turističkim odredištem. Turistička valorizacija kulturne baštine jedan je od selektivnih oblika turizma koji može hrvatskom gospodarstvu dati dugoročnu konkurentsku prednost. Za turistički sektor, sustavni razvoj kulturno-turističke ponude donosi brojne prednosti, budući se tako podiže kvaliteta ukupnog turističkog proizvoda, privlače se turisti veće platežne moći, produljuje se sezona, geografski se proširuje potražnja izvan glavnih turističkih tokova, čime se potiče regionalna ekonomija destinacije, stimulira se potražnja i potrošnja jer se turistu nudi veći, dulji i kvalitetniji raspon aktivnosti i događanja u destinaciji u kojoj boravi.

U tijeku je provedba tri projekta vezana za kulturnu baštinu i turizam, od toga dva financirana sredstvima iz EU (2nd Chance i Održivi turizam – od hercegovačkih staza do elafitskih otoka) te jedan financiran sredstvima Ministarstva turizma („Izrada projektne dokumentacije za obnovu trase dubrovačkog renesansnog vodovoda u funkciji šetnice“).

Grad Dubrovnik značajan je čimbenik svjetske kulturne baštine, kao jedinstvena urbanistička cjelina nastala tijekom razdoblja srednjega vijeka, renesanse, baroka i moderne čija je vrijednost okrunjena i UNESCO zaštitom 1979. godine. Dubrovnik danas predstavlja jednu od prepoznatljivih atrakcija Mediterana koja godišnje privlači veliki broj posjetitelja.

Duh mjesta u gradu Dubrovniku vremenom se mijenjao, a svrha njegovog razumijevanja uključuje i ideju o budućem pažljivom planiranju, upravljanju i usmjeravanju Grada k integriranom održivom razvoju. Integriranim pristupom moguće je poticati održivi razvoj turizma i komplementarnih djelatnosti, kreirajući jedinstveni, konkurentan, inovativan i kompleksan turistički proizvod i destinaciju .

Vizija daljnjeg razvoja turizma u Dubrovniku temelji se na integraciji same zaštićene urbane cjeline Grada kao najveće atrakcije u Hrvatskoj i jedne od značajnih na cijelom Mediteranu, sa svim područjima koji gravitiraju Dubrovniku: Elafitskim otočjem, Dubrovačkim Gornjim i Donjim Selima, te Rijekom Dubrovačkom, a nju je moguće ostvariti isključivo ako se potakne međusobna suradnja svih zainteresiranih skupina (institucija, poduzetnika i nevladinog sektora) u području turizma, ruralnog turizma, kulturnog turizma, ugostitelja i ostalih pružatelja usluga područja oko grada Dubrovnika.

Kontakti:

Nataša Mirić               email: [email protected] telefon: 020/640-554


Natrag