HRCroatian

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

1. OPĆE ODREDBE
DUBROVAČKA RAZVOJNA AGENCIJA DURA d.o.o., Dubrovnik, Branitelja Dubrovnika 15, OIB: 80026201761, zastupano po članu uprave Ana Marija Pilato Krile (u daljnjem tekstu Društvo) u skladu s odredbom članka 4. točkom 7. UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu Opća uredba o zaštiti podataka) voditelj je obrade podataka i obveznik primjene Opće uredbe o zaštiti podataka.
„Osobni podaci" znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi ("ispitanik"); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.
Društvo ozbiljno shvaća zaštitu osobnih podataka svih ispitanika (svojih radnika, korisnika usluga Društva i svih drugih osoba od kojih Društvo prikuplja osobne podatke u okviru svog predmeta poslovanja i radi obavljanja registriranih djelatnosti).
Društvo kao voditelj obrade podataka jamči povjerljivost osobnih podataka svih ispitanika koje će prikupljati isključivo u opsegu koji je nužan za ostvarivanje prava i obveza ispitanika, obavljanja tražene usluge i drugog ugovornog odnosa, te će poduzimati sve potrebne tehničke i organizacijske mjere radi zaštite podataka od uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena, dostupa i svake zlouporabe.
Ova Politika zaštite osobnih podataka sadrži načela obrade osobnih podataka i informacije o identitetu i kontaktnim podacima voditelja obrade, o kontaktnim podacima Službenika za zaštitu podataka, o tome koje osobne podatke Društvo prikuplja, na koji ih način obrađuje, u koje ih svrhe upotrebljava i pravima ispitanika u svezi s obradom osobnih podataka.

2. NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA
Načela na kojima Društvo temelji svoju Politiku zaštite osobnih podataka i prema kojoj sustavno gradi i unaprjeđuje svoje procese, obrade i mjere zaštite osobnih podataka, proizlaze iz načela obrade osobnih podataka koja su definirana u članku 5. Opće uredbe o zaštiti podataka i to:
• Zakonitost, poštenost, transparentnost;
• Ograničavanje svrhe i smanjenje količine podataka;
• Točnost osobnih podataka;
• Ograničenje pohrane;
• Cjelovitost i povjerljivost;
• Pouzdanost.
Osobne podatke ispitanika Društvo obrađuje zakonito, transparentno i pošteno. Obrada osobnih podataka ograničena je samo na svrhu za koju su podaci prikupljeni i Društvo obrađuje samo one podatke koji su nužni za tu svrhu.
Društvo osobne podatke čuva samo onoliko koliko je potrebno za ostvarenje svrhe obrade, osim u slučaju kada je određenim propisom propisan poseban rok za čuvanje takvih podataka odnosno u slučaju kada to zahtijevaju legitimni interesi Društva (primjerice radi postavljanja, ostvarivanja ili zaštite pravnih zahtjeva).
Pravo pristupa osobnim podacima koje Društvo prikuplja i obrađuje imaju isključivo ovlaštene osobe Društva i ugovorni partneri koji Društvu pružaju poslovnu podršku (izvršitelji obrade).

3. VODITELJ OBRADE
Društvo je voditelj obrade i odgovorno je za obradu osobnih podataka.
Kontakt podaci voditelja obrade:
• DUBROVAČKA RAZVOJNA AGENCIJA DURA d.o.o.
• Branitelja Dubrovnika 15
• 20000 Dubrovnik
• OIB: 80026201761
• Tel: +38520 638 236
• Fax: +38520 638 237
• e-mail: [email protected]

4. SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA
Društvo je donijelo odluku o imenovanju Službenika za zaštitu podataka.
Službenik za zaštitu podataka zadužen je za sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka u Društvu, te rješava zahtjeve i prigovore ispitanika koji se odnose na prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka.
Kontakt podaci:
• ime i prezime: Ena Soprano
• adresa: Branitelja Dubrovnika 15, 20000 Dubrovnik
• telefon: 020 638 236
• fax: 020 638 237
• e-mail: [email protected]

5. SVRHA OBRADE I PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA
Društvo kao voditelj obrade, štiti privatnost svih ispitanika i obrađuje samo one osobne podatke koji su mu nužni i koje je prikupilo u okviru svojih registriranih djelatnosti odnosno u svrhu pravilnog utvrđivanja korisnika vodnih usluga.
6. VRSTE OSOBNIH PODATAKA
Društvo prikuplja i obrađuje sljedeće osobne podatke: ime, prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), adresa, podaci za kontakt (e-mail, broj telefona, broj mobitela) i druge osobne podatke koje ispitanik sam ili treća osoba daje Društvu.
Društvo prikuplja osobne podatke upotrebom cookiesa (kolačića) koji su postavljeni na internet preglednik ispitanika kao primjerice IP adresa sa koje se pristupa internet stranici Društva, vrijeme pristupanja i slično. Sve informacije o kolačićima Društvo će dati ispitaniku pri prvom posjetu internet stranici Društva na temelju kojih ispitanik može dati ili uskratiti privolu za upotrebu kolačića koji nisu nužni da bi internet stranica ispravno funkcionirala. Društvo će podatke dobivene putem kolačića koristiti samo na temelju privole ispitanika.

7. RAZDOBLJE U KOJEM ĆE OSOBNI PODACI BITI POHRANJENI
Osobni podaci ispitanika čuvaju se samo onoliko koliko je potrebno kako bi se izvršila ugovorna ili zakonska obveza ili legitimni interes Društva, osim u slučaju obrade osobnih podataka na temelju privole, kada u trenutku povlačenja privole prestaje obrada.
Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja.
Ako osobni podaci ispitanika više nisu potrebni za ispunjenje svrha navedenih u točki 5. ove Politike zaštite osobnih podataka, Društvo će ih uništiti, osim kada je daljnje čuvanje propisano zakonom.

8. PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA
Primatelj je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana.
Društvo se obvezuje štiti osobne podatke ispitanika, te ih neće priopćavati odnosno učiniti dostupnima trećim osobama bez posebnog odobrenja ispitanika, osim:
• pružateljima usluga koje Društvo angažira kao izvršitelje obrade za poslove koji su povezani s izvršavanjem ugovora u kojem je ispitanik stranka (primjerice pružatelji informatičkih usluga, održavanja računalne opreme, računovodstveni servis odnosno pružatelji usluga pripremanja računa i knjigovodstveno praćenje, tiskanje računa i dostavljanje i slično);
• nadležnim tijelima u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti (primjerice Porezna uprava, Ministarstvo unutarnjih poslova i slično);
• kada su ti podaci potrebni sudu ili nadležnom državnom odvjetništvu, odnosno drugim tijelima u jednakovrijednim pravnim postupcima;
• kada postoji zakonska obveza Društva za dostavom takvih podataka.

9. PRAVA ISPITANIKA
Prava ispitanika:
• Pravo na informiranost
Ispitanik ima pravo primiti jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako Društvo upotrebljava njegove osobne podatke.
• Pravo pristupa
Ispitanik ima pravo pristupiti svojim osobnim podacima koje je dao Društvu, uz propisana ograničenja. U slučaju pružanja informacija moguća je naplata naknade administrativnih troškova.
• Pravo na ispravak
Ispitanik ima pravo zatražiti ispravak i/ili dopunu osobnih podataka.
• Pravo na brisanje/pravo na zaborav
Ispitanik ima pravo tražiti brisanje ili uklanjanje osobnih podataka, kada povuče privolu kao jedinu osnovu obrade, kada interes zaštite privatnosti ispitanika preteže nad legitimnim interesom Društva za obradu, te u slučaju eventualne nezakonite obrade. Pravo na brisanje i/ili uklanjanje osobnih podataka nije apsolutno pravo jer Društvo može imati pravne ili legitimne osnove za zadržavanje osobnih podataka ispitanika.
• Pravo na prigovor
Ispitanik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se obrađuju na temelju javnog interesa ili legitimnih interesa uključujući izradu profila.
• Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu
Ispitanik ima pravo obratiti se Agenciji za zaštitu osobnih podataka i pravo na podnošenje pritužbe o zaštiti podataka i načinu provedbe ove Politike zaštite osobnih podataka.
Prije podnošenja pritužbe Agenciji za zaštitu osobnih podataka, ispitanik je slobodan obratiti se Društvu sa svim pitanjima u vezi obrade njegovih osobnih podataka i zaštite njegovih prava.
• Pravo na prenosivost podataka
Ispitanik ima pravo pomicati, kopirati i/ili prenositi podatke iz baze podataka koju vodi Društvo u drugu bazu podataka. Ovo pravo odnosi se samo na podatke koje je ispitanik pružio Društvu na temelju ugovora ili suglasnosti ili ako se obrada provodi automatiziranim putem.
• Pravo ograničenja
Ispitanik ima pravo zatražiti ograničenje obrade njegovih podataka. Ovo pravo ograničava obradu podataka ispitanika, što znači da ih Društvo može pohranjivati, ali ih ne može upotrebljavati niti dodatno obrađivati.
Za sva prava i način njihova ostvarenja ispitanik se može obratiti Službeniku za zaštitu podataka na e-mail: [email protected]

10. POSLJEDICE NEPRIHVAĆANJE UVJETA IZ POLITIKE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA I NEPRUŽANJA PODATAKA
Ova Politika zaštite osobnih podataka sadrži izjavu o privatnosti i pruža sve neophodne informacije (na jednostavan način) kako bi ispitanici mogli izabrati hoće li koristiti ovu internet stranicu i hoće li svoje osobne podatke slati Društvu ili ne.
Prilikom posjeta ovoj internetskoj stranci Društva, kao i komunikacijom elektroničkim putem, ispitanik prihvaća i daje suglasnost za obradu osobnih podataka na način koji je uređen u ovoj Politici zaštite osobnih podataka.
Ako se ispitanik ne slaže sa ovom Politikom zaštite osobnih podataka, Društvo ga moli da ne koristi ovu internet stranici ili da ne navodi svoje osobne podatke.

11. IZMJENE POLITIKE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA
Društvo zadržava pravo izmjene Politike zaštite osobnih podataka.
Svaku promjenu Politike zaštite osobnih podataka Društvo će objaviti na svojoj službenoj internet stranici.


Obrazac Prigovor ispitanika
Zahtjev za brisanje
Zahtjev za ispravak
Zahtjev za ograničenjem obrade
Zahtjev za povlačenjem privole
Zahtjev za prenosivost podataka
Zahtjev za pristup podacima