Dura
Natječaji

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2022. godinu

Temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi

(„Narodne novine“ broj 47/90, 27/93, 38/09), objavljuje se

P O Z I V

za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi

Grada Dubrovnika za 2022. godinu

 

I.

Pozivaju se kulturne ustanove, udruge, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici i druge pravne i fizičke osobe koje se bave kulturnim programima da dostave prijedloge svojih programa za 2022. godinu, radi mogućeg uvrštavanja u Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2022. godinu. Pod javnim potrebama u kulturi koje se sufinanciraju sredstvima Proračuna Grada Dubrovnika podrazumijevaju se kulturni programi od interesa za Grad Dubrovnik.

Pravo podnošenja prijave na Poziv imaju pravne i fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Republike Hrvatske. Pravne osobe koje se prijavljuju na Poziv obavezno moraju biti registrirane za obavljanje kulturne djelatnosti koja je predmet prijavljivanja.

U Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2022. godinu, mogu se uvrstiti programi iz različitih kulturnih djelatnosti:

–        programi iz područja muzejsko-galerijske djelatnosti;

–        programi iz područja dramske i plesne umjetnosti te drugih izvedbenih umjetnosti;

–        programi iz područja glazbe i glazbeno-scenskog stvaralaštva;

–        programi iz područja likovne umjetnosti, dizajna i arhitekture;

–        programi iz područja knjižne djelatnosti te izdavanja knjiga i časopisa u kulturi;

–        programi poticanja razvitka filmske i audiovizualne kulture;

–        programi iz područja novih medijskih kultura te inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi;

–        programi zaštite, konzervacije i revitalizacije kulturnih dobara;

–        programi afirmiranja nematerijalne kulturne baštine;

II.

Na Poziv nemaju pravo prijave:

–      prijavitelji koji na dan prijave na Poziv imaju dospjelih dugova prema Republici Hrvatskoj i/ili Gradu Dubrovniku,

–        prijavitelji koji nemaju sjedište/prebivalište na području Republike Hrvatske,

–        prijavitelji koji nisu podnijeli valjana izvješća o izvršenim programima sufinanciranim iz proračuna Grada Dubrovnika u prethodnim godinama,

–        udruge i druge neprofitne organizacije koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija RH,

–      udruge, neprofitne organizacije i druge pravne osobe koje nisu registrirane za obavljanje kulturne djelatnosti koju prijavljuju,

–        udruge i druge neprofitne organizacije na koje se primjenjuje Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19), a koje nisu uskladile svoje statute sa spomenutim Zakonom.

Sve takve prijave će biti odbijene kao neprihvatljive i izuzete iz ocjenjivanja.

III.

Iako sve odredbe Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika i Kriterija Kulturnih vijeća za vrednovanje javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika ostaju na snazi, napominjemo kako će u  trenutnim okolnostima smanjenog opsega financiranja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika, uvjetovanih ekonomskim posljedicama pandemije koronavirusa, iznimno prednost imati sljedeće kulturne aktivnosti:

·        kulturni projekti koji se izvode u Dubrovniku, čiji su organizatori prijavitelji koji imaju sjedište/prebivalište na području Grada Dubrovnika,

·        projekti koji se ostvaruju u suradnji više udruga/ustanova/institucija, s ciljem objedinjavanja proračuna programa te stvaranja partnerskih suradnji,

·        projekti koji imaju jasno i detaljno razrađene ciljeve, aktivnosti i proračun,

·        dugogodišnji projekti međunarodne suradnje, kao i dugogodišnji umjetnički i edukativni projekti koji imaju snažnu vidljivost u lokalnoj zajednici i izvode se u Dubrovniku, bez obzira imaju li organizatori/prijavitelji sjedište/prebivalište na području Grada Dubrovnika.

IV.

Predlagatelji Programa obvezni su ispuniti obrazac PRIJAVNICE, koji mogu preuzeti na službenoj web stranici Grada Dubrovnika: https://www.dubrovnik.hr/upravni-odjeli/upravni-odjel-za-kulturu-i-bastinu

Prijavnica se mora ispuniti na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom i mora biti ispisana na računalu.

Cjelokupna prijavna dokumentacija može se podnijeti i elektronskim putem korištenjem elektroničkog sustava na sljedećem linku:  LINK ZA ELEKTRONSKU PRIJAVU

Podnositelji prijave koja se podnosi na način iz prethodnog stavka na zahtjev davatelja financijskih sredstava su dužni istome na uvid dostaviti svu potrebnu izvornu dokumentaciju i obvezne priloge u izvorniku.

Obrazac Prijavnice mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva, ovjeren pečatom te se na zahtjev davatelja financijskih sredstava dostavlja u izvorniku. Prijavnice koje se dostavljaju elektronskim putem moraju biti priložene u skeniranom obliku, potpisane i ovjerene pečatom.

Podnositelji koju svoju prijavu podnose putem elektroničkog sustava prijavljivanja, svu popratnu dokumentaciju moraju dostaviti elektronskim putem.

Pojedini prijavitelj ne smije na Poziv prijaviti više od tri programa, projekta ili manifestacije.

Prijava obvezno sadrži:

1. Ispravno i potpuno ispunjen obrazac Prijavnice, što znači:

– ispunjena sva obvezna polja,

– ispravno navedeni podaci o prijavitelju,

– ispunjeni podaci o predloženom programu,

– ispunjene tablice financijskog plana (specificirani troškovnik za izvršavanje predloženog programa s vidljivim podacima o ukupnim troškovima programa, o iznosu sredstava koja se osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora te o iznosu sredstava koja se prijavom traže od Grada Dubrovnika).

2. Detaljan opis programa, razrađen kako je naznačeno u Prijavnici.

3. Opis dosadašnje djelatnosti prijavitelja i najznačajnije reference te profesionalni životopis voditelja programa.

4. Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja istog programskog troška, koji se može preuzeti isključivo na službenoj web stranici Grada Dubrovnika: www.dubrovnik.hr

5. Preslik rješenja o registraciji za pravne osobe, odnosno preslik osobne iskaznice za samostalne umjetnike i druge fizičke osobe.

6. Dokumente kojima se dokazuje pravni i porezni status ako je prijavitelj fizička osoba (npr. potvrda o članstvu u Hrvatskoj zajednici samostalnih umjetnika, potvrda o upisu u registar poreznih obveznika, potvrda o članstvu u strukovnoj umjetničkoj udruzi i drugi dokumenti koji su relevantni za ugovaranje i obračun propisanih davanja na odobreni iznos sufinanciranja).

7. Potvrdu Porezne uprave, ne stariju od 15 dana od datuma prijave, kojom se dokazuje da prijavitelj nema duga prema Republici Hrvatskoj.

Prijavitelji čiji programi budu uvršteni u Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2022. godinu obvezni su prije potpisivanja ugovora o sufinanciranju dostaviti uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za potpis ugovora o financiranju.

V.

Upute predlagateljima koji prijavljuju svoje programe na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika dostupne su na web stranici Grada Dubrovnika: www.dubrovnik.hr

Kontakt adresa za sva pitanja koja se odnose na natječajnu dokumentaciju i uvjete prijave je kultura@dubrovnik.hr

Prijave koje nisu dostavljene u zadanom roku, nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne zadovoljavaju propisane uvjete, neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

VI.

Sve prihvatljive prijave obradit će i ocijeniti Kulturna vijeća Grada Dubrovnika u suradnji s Upravnim odjelom za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika, sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09), Zakonu o kulturnim vijećima (NN 48/04, 44/09, 68/13), Zakonu o udrugama (NN 74/14), Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Strategiji razvoja kulture Grada Dubrovnika 2015.- 2025., Odluci Grada Dubrovnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i ostale organizacije civilnog društva, Pravilniku o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika i Kriterijima Kulturnih vijeća za vrednovanje javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika objavljenim na web stranici Grada Dubrovnika: www.dubrovnik.hr

Prijedlog pojedinog programa neće se sufinancirati ukoliko se prijavitelj u svojoj Prijavnici ne pridržava utvrđenih maksimalnih iznosa koji su određeni za pojedine kulturne programe/projekte, odnosno ukoliko prijavitelj u troškovniku traži od Grada Dubrovnika veći iznos od maksimalnog iznosa koji je određen za tu vrstu programa. Maksimalni iznosi financiranja navedeni su u Kriterijima Kulturnog vijeća za vrednovanje javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika, no treba napomenuti da zbog znatno niže vrijednosti ovogodišnjeg Javnog poziva i iznos sufinanciranja bit će prilagođen novom financijskom okviru.

Prijavama prijavitelja koji u prethodnim godinama nisu u roku dostavili izvješća o izvršenim programima, koji nisu odobrena sredstva iz Proračuna Grada Dubrovnika koristili u skladu s prijavljenim troškovima ili nisu izvršili sve ugovorene programe, odnosno iste nisu pravovremeno prijavili u Kalendar događanja Grada Dubrovnika, u ocjenjivanju će biti dodijeljeni negativni bodovi.

VII.

Prihvaćeni programi će se sufinancirati prema mogućnostima Proračuna Grada Dubrovnika. Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2022. godinu donosi Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.

VIII.

Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva odredit će se u prosincu 2021. godine donošenjem Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

IX.

Prijedlozi programa se moraju najkasnije do 30. rujna 2021. godine predati elektroničkim putem korištenjem elektroničkog sustava prijavljivanja ili predati u pisarnicu Grada Dubrovnika, Gundulićeva poljana 10, ili poslati preporučenom poštom na adresu:

GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za kulturu i baštinu

Pred Dvorom 1

20 000 Dubrovnik

u zatvorenoj omotnici s naznakom: ”NE OTVARATI – PRIJAVA NA POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA DUBROVNIKA ZA 2022. GODINU”.

Napomena:

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13 i 85/15), Grad Dubrovnik kao davatelj financijskih sredstava i kao tijelo javne vlasti, dužno je, radi upoznavanja javnosti omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. Sukladno Zakonu te u interesu javnosti, Grad Dubrovnik objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u Službenom glasniku Grada Dubrovnika. Slijedom navedenog, smatrat će se da je podnositelj prijave na ovaj Javni poziv koji sadrži i njegove osobne podatke, uz tražene priloge, dao dopuštenje za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama, a u svrhu za koju su prikupljeni.

Dubrovnik, 30. kolovoza 2021.

KLASA: 612-01/21-01/110

URBROJ: 2117/01-14-21-01

Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X