Dura
Novosti

Natječaj za energetsku obnovu obiteljskih kuća

Natječaj za energetsku obnovu obiteljskih kuća
Natječaj za energetsku obnovu obiteljskih kuća

DURA Razvojna agencija Grada Dubrovnika u suradnji s Gradom Dubrovnikom i Fondom za zaštitu okoliša objavljuje:

“NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PONUDA FIZIČKIH OSOBA ZA SUBVENCIONIRANJE PROJEKATA ENERGETSKA UČINKOVITOST OBITELJSKIH KUĆA U GRADU DUBROVNIKU”

Predmet ovog Natječaja je javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada Dubrovnika  u sufinanciranju mjera energetske učinkovitosti u kućanstvima na području Grada Dubrovnika.

Pod mjerama energetske učinkovitosti koje se sufinanciraju ovim Natječajem smatraju se opravdanim troškovima:

  1. zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije                                              U <=1,6 za komplet i <=1,1 za staklo za e,mj,min>3 °C;
  2. povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće                                            <=0,20 za e,mj,min<=3 °C (<=0,25 za e,mj,min>3 °C) za krov, strop i pod grijanog prostora (i>18 °C) prema vanjskom ili negrijanom prostoru (podrumu, garaži),             <=0,25 za e,mj,min<=3 °C (<=0,40 za e,mj,min>3 °C) za vanjski zid grijanog prostora,<=0,25 za e,mj,min<=3 °C (<=0,45 za e,mj,min>3 °C) za pod prema tlu i ukopane dijelove grijanog prostora.
  3. povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom plinskih kondenzacijskih kotlova
  4. povećanje energetske učinkovitosti sustava prozračivanja ugradnjom uređaja za povrat topline
  5. energetski pregled i energetski certifikat

     Nakon provedbe mjera pod a) i b) Podnositelji prijava dužni su izraditi energetski pregled i energetski certifikat kućanstva. Trošak izrade energetskog pregleda i energetskog certifikata prihvatljiv je trošak subvencije. Trošak izrade pripremne i projektne dokumentacije nije prihvatljivi trošak.

     Provoditelj natječaja subvencionirati će samo prihvatljive troškove mjera EnU koji su utvrđeni člankom 3. Pravilnika za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća u Gradu Dubrovniku (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

     Predmetom subvencioniranja mogu biti samo postojeće građevine. Građevine za koje je pokrenut postupak legalizacije, sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13) ne mogu biti predmetom financiranja sve do okončanja postupka.

     Cilj ovog Natječaja je sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća.

     Obiteljska kuća u smislu ovog Natječaja je stambena kuća koja:

     1. ima najmanje 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje;
     2. ima najviše dvije funkcionalne stambene jedinice;
     3. izgrađena na zasebnoj katastarskoj čestici ;
     4. građevinske bruto površine do 400 m2;

     Korisniku će se prema ovom Natječaju dodijeliti iznos sufinanciranja od 50%, odnosno do  maksimalnog iznosa od 37.500,00 kuna (s PDV-om) po obiteljskoj kući, od toga Fond do 40% opravdanih troškova ulaganja, ali ne više od 30.000,00 kuna (s PDV-om) po obiteljskoj kući, a Grad Dubrovnik s dodatnih 10% opravdanih troškova ulaganja, ali ne više od 7.500,00 kuna po obiteljskoj kući (s PDV-om). Sufinanciranje će biti dodijeljeno za troškove nabave i ugradnje, za koje je ispostavljena konačna obračunska situacija nabave i ugradnje opreme te izrade energetskog pregleda i energetskog certifikata nakon datuma objave Javnog poziva, ali i uz uvjet provjere Grada Dubrovnika početnih/zatečenih stanja terenskim pregledima.

     UVJETI KOJE PODNOSITELJI PRIJAVA MORAJU UDOVOLJITI

     Uvjeti koje Podnositelji prijava moraju udovoljiti kako bi ostvarili pravo na nepovratna novčana sredstva:

     1. punoljetne, fizičke osobe s prebivalištem na području Grada Dubrovnika;
     2. posjeduje dokaz o vlasništvu nad izgrađenom obiteljskom kućom na kojem se planira provedba mjera EnU, pri čemu kuća ne mora biti isključivo u osobnom vlasništvu Podnositelja prijave već može biti i u vlasništvu člana/članova uže obitelji
     3. suglasnost svih suvlasnika za ugradnju sustava u zajednički objekt;
     4. ima prijavljeno prebivalište na adresi obiteljske kuće na kojoj se planira provedba mjera EnU, a koja se nalazi na području Grada Dubrovnika;
     5. nema dospjelih neizmirenih dugovanja prema Gradu                                        (svoje financijsko stanje tražitelj može eventualno osobno provjeriti na tel. 351-830 ili 640-894);
     6. podnositelji prihvaćaju opće uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju projekata za koje se odobravaju sredstva Grada Dubrovnika sukladno Natječaju;
     7. posjeduje dokaz da je kuća postojeća u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13);
     8. obvezuje se da će savjesno i cjelovito popuniti Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje mjera EnU sa točnim podacima;
     9. obvezuje se da će ugraditi mjeru EnU tek nakon  dana provedenog terenskog pregleda i točnosti prijavljenih početnih/zatečenih stanja obiteljskih kuća.

     POTREBNA DOKUMENTACIJA

     Podnositelji prijava na ovaj Natječaj moraju priložiti:

     1. potpisani i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti;
     2. presliku osobne iskaznice (obostrano);
     3. zemljišnoknjižni izvadak kojim se dokazuje pravo vlasništva nad objektom ili drugi dokaz o vlasništvu zgrade, u izvorniku ili ovjerenoj preslici;
     4. izjavu vlasnika ili svih vlasnika/suvlasnika predmetnog stambenog objekta da su suglasni s provedbom prijavljenog Projekta i da će sve troškove realizacije Projekta prema Prijavnom obrascu u dijelu koji se ne financira iz sredstava za sufinanciranje Projekta snositi samostalno iz vlastitih sredstava ili iz sredstava osiguranih iz drugih izvora;
     5. uvjerenje da tražitelj nema financijskih dugovanja prema Gradu Dubrovniku*       *(40 kn državnih biljega, ispunjen zahtjeva dostaviti na adresu: Grad Dubrovnik, Upravni odjel za proračun, financije i naplatu, Pred Dvorom 1, Dubrovnik. Svoje financijsko stanje tražitelj može eventualno osobno provjeriti na tel. 351-830 ili 640-894);
     6. dokaz da je zgrada postojeća u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13) (presliku uporabne dozvole ili presliku pravomoćne građevinske dozvole objekta ili dokaz da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. g., a za objekte za koje do 1. listopada 2007. g. nije izdana građevinska dozvola, Rješenje o uvjetima građenja s potvrdom konačnosti ili potvrdu glavnog projekta, ili drugi akt kojim se dopušta gradnja);
     7. presliku osobne iskaznice (obostrano) za sve članove kućanstva ili uvjerenje o prebivalištu za sve članove kućanstva;
     8. projektantski troškovnik ili neobvezujući ponudbeni troškovnik proizvođača/dobavljača radova sa detaljnom specifikacijom (prema uvjetima Natječaja), tj. predračun sa specifikacijom svih radova i materijala;
     9. za zaštićene objekte potrebno je priložiti mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela u Gradu Dubrovniku, Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske;
     10. druga dokumentacija na zahtjev Grada Dubrovnika.

     DOSTAVLJANJE PRIJAVA

     Prijave se dostavljaju u pisanom obliku, isključivo preporučeno s povratnicom,  u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom ponuditelja te adresom ponuditelja, na adresu:

     Razvojna agencija Grada Dubrovnika DURA

     Branitelja Dubrovnika 15

     20 000 Dubrovnik

     ili osobno, u pisarnici Gradske uprave, uz naznaku:

     „PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA– NE OTVARATI“

     Rok za dostavu prijava je 60 (šezdeset dana) od objave Natječaja.

     Prijave i priloženi materijali se ne vraćaju, a podaci su podložni provjeri.

     Cjelokupne troškove stručnog nadzora kojeg provodi ovlašteni nadzorni inženjer pokriva Provoditelj natječaja.

     Natječajem nije propisan proizvođač materijala i opreme, projektant, izvođač radova niti energetski certifikator.

     Za izvođenje mjera EnU i energetsko certificiranje mora se angažirati pravna ili fizička osoba  registrirana za odgovarajuću djelatnost.

     N A T J E Č A J N A     D O K U M E N T A C I J A

     JAVNI NATJEČAJ: 

     Pravilnik za provedbu natječaja (download)

     Javni natječaj – Poziv (download)

     DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU:

     Prijavni obrazac (download)

     Zahtjev za izdavanje uvjerenja o nepostojanju duga prema Gradu (download)

     DOKUMENTACIJA ZA POVRAT SREDSTAVA: 

     Paket dokumentacije za izvođače radova (zip-download)


     Datum:
     10.09.2014
     Print Friendly, PDF & Email

     Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

     X
     X