Dura
Novosti

Natječaj za ugradnju solarnih sustava za kućanstva

Natječaj za ugradnju solarnih sustava za kućanstva
Natječaj za ugradnju solarnih sustava za kućanstva
DURA Razvojna agencija Grada Dubrovnika u suradnji s Gradom Dubrovnikom i Fondom za zaštitu okoliša objavljuje:

“NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE UGRADNJE SUSTAVA ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U KUĆANSTVIMA GRADA DUBROVNIKA ZA 2014. GODINU”


Predmet ovog Natječaja je javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada Dubrovnika u sufinanciranju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba na području Grada Dubrovnika.  Pod sustavima za korištenje obnovljivih izvora energije koji se subvencioniraju smatraju se isključivo solarni kolektorski sustavi za pripremu potrošne tople vode i dopunu grijanju. Isto je detaljno definirano u Pravilniku o poticanju korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba u Gradu Dubrovniku koji je objavljen na internetskim stranicama Grada Dubrovnikai DURA-e Razvojne Agencije Grada Dubrovnika.

Cilj Natječaja je ugradnja solarnih kolektorskih sustava za pripremu potrošne tople vode i dopunu grijanju do 23 kućanstava, odnosno do iskorištenja financijskih sredstava. Ukupan broj odabranih prijavitelja može se promijeniti, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima.

Pod Sustavima se smatraju isključivo solarni kolektorski sustavi za pripremu potrošne tople vode i dopunu grijanju koji se sastoje od sljedećih komponenti:

 • solarnog kolektora;
 • toplinskog spremnika;
 • potrebne  ugradbene  opreme                                                                         (montažna  konstrukcija,  pribor,  automatika, cirkulacijska  pumpa  ne  uključujući  cijevni  razvod  tople  vode  do  izljevnih  mjesta  ili potrošača kao i cijevni razvod grijanja i pripadajućih grijaćih tijela unutar objekta).

Ovim Natječajem nije propisana kvaliteta i proizvođač opreme.

Ukupni troškovi nabave i ugradnje sustava bit će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u visini do 50% investicije, odnosno do najvećeg iznosa od 15.000,00 kuna (navedeni iznos uključuje PDV) po kućanstvu, sve sukladno Pravilniku.

Nepovratna novčana sredstva bit će isplaćena isključivo za troškove nabave i ugradnje opreme sustava nastalih nakon provedbe javnog odabira.

Odabrani Korisnik sredstava nakon primitka Odluke o odabiru, obavezan je u roku 5 dana pismeno se očitovati o prihvaćanju sufinanciranja, te je obvezan realizirati nabavu i ugradnju solarnog kolektorskog sustava za pripremu potrošne tople vode i dopunu grijanju sukladno svim uvjetima Natječaja te predati Zahtjev za povrat sredstava najkasnije do 28.studenog 2014. godine. Ukoliko odabrani Korisnik sredstava ne realizira predmetni projekt sukladno rokovima iz ovog Natječaja smatrat će se da je isti odustao od provedbe projekta te će se sukladno listi za dodjelu sredstava odabrati prvi sljedeće rangirani podnositelj prijave izvan prvobitno utvrđene Liste prednosti.

 

UVJETI KOJIMA PODNOSITELJI PRIJAVA MORAJU UDOVOLJAVATI:

 

Uvjeti koje podnositelji prijava moraju udovoljavati kako bi ostvarili pravo na nepovratna novčana sredstva iz Natječaja su sljedeći:

 • punoljetne, fizičke osobe s prebivalištem na području Grada Dubrovnika;
 • objekt na koji se planira ugradnja sustava mora se nalaziti na području Grada Dubrovnika,
 • posjeduju dokaz o vlasništvu nad objektom na kojeg planiraju ugraditi sustav te imaju prijavljeno prebivalište na adresi na kojem se planira ugradnja sustava;
 • posjeduje odgovarajući akt kojim se dopušta građenje za objekt na koji se planira ugradnja sustava;
 • nema dospjelih neizmirenih dugovanja prema Gradu (svoje financijsko stanje tražitelj može eventualno osobno provjeriti na tel. 351-830 ili 640-894)

 • suglasnost svih suvlasnika za ugradnju sustava u zajednički objekt,
 • podnositelji prihvaćaju opće uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju projekata za koje se odobravaju sredstva Grada Dubrovnika sukladno Natječaju;
 • ugraditi sustav koji će biti zasebna funkcijska cjelina i koji će se sastojati iz svih potrebnih tehničkih komponenti definiranih Pravilnikom

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnositelji prijave na Natječaj moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

DOKUMENTACIJA SE PRILAŽE U DVA PRIMJERKA, JEDNOM IZVORNIKU I JEDNOJ PRESLICI.

 • Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje, 
 • Popunjenu i potpisanu Izjavu o osiguranju sredstava,
 • Popunjenu i potpisanu Izjavu o prihvaćanju sufinanciranja,
 • Presliku osobne iskaznice,
 • Uvjerenja da tražitelj nema financijskih dugovanja prema Gradu Dubrovniku*      *(40kn državnih biljega, ispunjen zahtjev dostaviti na adresu: Grad Dubrovnik, Upravni odjel za proračun, financije i naplatu, Pred Dvorom 1, Dubrovnik. Svoje financijsko stanje tražitelj može eventualno osobno provjeriti na tel. 351-830 ili 640-894)

 • Dokaz* da posjeduju legalno izgrađenu građevinu na koju se planira ugradnja sustava;                                                                                                                          *Kao dokaz o legalno izgrađenoj građevini se može priložiti:
  • Preslika vlasničkog lista sa upisanom građevinom temeljem uporabne dozvole (bez tereta da uporabna dozvola nije priložena), ili
  • Izvršna dozvola za građenje građevine (građevinska dozvola, potvrda glavnog projekta, rješenje o uvjetima građenja ili rješenje o izvedenom stanju), ili
  • Potvrdu da je građevina izgrađena prije 15. Veljače 1968. Godine.
 • Suglasnost Uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine – Konzervatorski odjel u Dubrovniku kojom se dopušta ugradnja solarnih kolektora na krov objekta;
 • Zemljišnoknjižni izvadak kojim se dokazuje pravo vlasništva nad objektom
 • Druga dokumentacija na zahtjev Grada Dubrovnika.

 
NAČIN DOSTAVE, VRIJEME I MJESTO PRIJAVE

Prijava na Natječaj treba biti dostavljena u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom ponuditelja na adresu:

 
Razvojna agencija Grada Dubrovnika DURA

Branitelja Dubrovnika 15

20 000 Dubrovnik

ili osobno u pisarnici Gradske uprave.

uz naznaku: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije – Ne otvaraj.

 

Prijave se zaprimaju do isteka sredstava natječaja, a najkasnije do 10.listopada 2014 godine. Natječaj je objavljen na službenim internetskim stranicama Grada i DURA-e te na oglasnoj ploči Grada.

Nepotpune prijave, prijave dostavljene nakon isteka navedenog roka kao i prijave koje se ne odnose na predmet Natječaja neće se razmatrati.

N A T J E Č A J N A     D O K U M E N T A C I J A

JAVNI NATJEČAJ:

Pravilnik za provedbu natječaja (download)
Javni natječaj – Poziv (download)

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU:

Prijavni obrazac (download)
Izjava korisnika o osiguranju sredstava (download)
Izjava o prihvaćanju sufinanciranja

DOKUMENTACIJA ZA POVRAT SREDSTAVA 

Paket dokumentacije za izvođače radova (zip-download)

Datum:
10.09.2014
Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X