Dura
Natječaji

INOVACIJE NOVOOSNOVANIH MSP-ova – II FAZA

INOVACIJE NOVOOSNOVANIH MSP-ova – II FAZA
INOVACIJE NOVOOSNOVANIH MSP-ova – II FAZA

Ministartvo gospodarstva, pouzetništva i obrta je 14. prosinca 2018. goidne otvorilo poziv za poduzetnike početnike od nazivom “Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza”.

Predmet i cilj Poziva

Cilj Poziva je poticanje inovativnosti novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom ili uslugom koja je novost na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga.

Raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 150.000.000,00 kn.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 150.000,00 kuna, najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.400.000,00 kuna.

Predviđeni intenzitet potpore

Do 85% prihvatljivih troškova financirat će se prihvatljivim prijaviteljima sukladno točki  2.1. Uputa za prijavitelje.

Prijavitelj se obvezuje iz vlastitih sredstava ili vanjskim financiranjem (svime što ne predstavlja sredstva iz ESI fondova) osigurati:

 • sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projektnog prijedloga i iznosa bespovratnih sredstava iz EFRR-a dodijeljenih za financiranje prihvatljivih troškova u sklopu ovog Poziva;
 • sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova unutar projektnog prijedloga.

Stopa sufinanciranja određuje se na 7 (sedam) decimala. Traženi iznos potpore, izražen kroz stopu sufinanciranja, potrebno je, prikazati u postotku ne većem od 85,0000000%.

Prihvatljivi prijavitelji

Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Potpora u okviru ovog Poziva namijenjena je novoosnovanim poduzećima koji su osnovani najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektnog prijedloga i ne odnosi se na postojeća poduzeća koja će se zatvoriti i ponovno otvoriti.

Neprihvatljivi prijavitelji

Poduzeća kontrolirana od strane vlasnika prethodno zatvorenih poduzeća ne mogu koristiti ovu potporu ukoliko je novo poduzeće operativno u istim ili srodnim sektorima kao i zatvorena tvrtka. Ovo ograničenje se odnosi na razdoblje od 12 mjeseci od dana na koji je poduzeće zatvoreno.

Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Detaljniji opis kriterija neprihvatljivosti dan je u Uputama za prijavitelje.

Prihvatljive aktivnosti

U skladu s predmetom Poziva prihvatljive su aktivnosti namijenjene razvoju inovacija koje trebaju rezultirati lansiranjem na tržište proizvoda koji su novost na tržištu.

Proizvodi mogu biti materijalni i nematerijalni (uklj. usluge).

Projekti koji nemaju za cilj lansiranje gotovog proizvoda/usluga na tržište nisu prihvatljivi.

Projektom će se financirati sljedeće prihvatljive aktivnosti:

 1. Prilagodba razvijenog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta (Navedena aktivnost ne može se provoditi samostalno, nego zajedno s aktivnosti Priprema lansiranja proizvoda/usluge ) – provodi se samostalno ili na temelju ugovora za uslugu po komercijalnim uvjetima, a predstavlja prilagodbu (fine-tuning) proizvoda/usluge spremnog za tržište koji sadržava skup ključnih funkcionalnosti, a za koji je već iskazan inicijalni interes tržišta i/ili ima prve kupce, uključujući i inkrementalne inovacije na postojećim proizvodima/uslugama u svrhu stvaranja novih verzija za nova tržišta. Može obuhvaćati sljedeće:
 • prilagodba razvijenog i demonstriranog u operativnom okruženju proizvoda/usluge zahtjevima tržišta, uključujući testiranje i ugradnju testnih rezultata u završni proizvod/uslugu te optimizaciju,
 • prijenos tržišno primjenjivih tehnoloških rješenja, znanja i iskustava (transfer znanja i tehnologije) uključujući povezane savjetodavne usluge i osposobljavanje djelatnika,
 • revizija Studije izvedivosti,
 • dizajn proizvoda s ciljem prilagodbe proizvoda,
 • zaštita i upravljanje predmetnim intelektualnim vlasništvom, uključujući prijave za priznanje prava i provođenje postupka za priznanje prava intelektualnog vlasništva i izradu strateškog plana zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom.
 1. Priprema lansiranja proizvoda/usluge – može obuhvaćati sljedeće:
 • izrada marketinškog plana i revizija poslovnog i marketinškog plana,
 • istraživanje i testiranje tržišta za inovaciju,
 • verifikacija analize tržišta i/ili tržišne potrebe,
 • testiranje proizvoda s potencijalnim kupcima,
 • priprema proizvodnje i ulaganje u probnu proizvodnju, nulta serija,
 • operativne marketinške aktivnosti izravno vezane uz komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda/usluge na tržište,
 • pripreme za sljedeći ciklus investiranja i privlačenje dodatnih sredstava financiranja.

Prihvatljivi troškovi

Sljedeće kategorije troškova smatraju se prihvatljivima:

 1. Troškovi plaća osoblja: stručnog, tehničkog i pomoćnog osoblja, koje će raditi na projektu,

Troškovi plaća osoblja mogu iznositi najviše do 50% iznosa ukupne vrijednosti projekta.

 1. Neizravni troškovi nastali izravno kao posljedica provedbe istraživačkog projekta kod prijavitelja (izračunavaju se po fiksnoj stopi do visine od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja),
 2. Do 10% ukupne vrijednosti projekta za:
 3. a) Troškove pripreme dokumentacije za prijavu na ovaj Poziv, i/ili,
 4. b) Troškove upravljanja projektom (izdaci za usluge vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom, izdaci za postupke zapošljavanja osoblja za rad na projektu te izdaci za usluge stručnjaka za javnu nabavu), i/ili,
 5. c) Troškove savjetodavnih usluga i osposobljavanja djelatnika prilikom transfera znanja i tehnologije;
 6. Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti prilagodbe inovativnih proizvoda/usluga (strojevi i oprema).
 7. Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu (imovina koja nema fizički ili financijski oblik, na primjer patenti, licencije, znanje i iskustvo ili druga vrsta intelektualnog vlasništva,
 8. Troškovi usluga potrebnih za provedbu projektnih aktivnosti poput istraživanja i analize tržišta, testiranja proizvoda, izrade marketinškog plana, dizajna proizvoda, promociju proizvoda/usluga, itd.
 9. Revizija projekta u skladu s točkom 5.6 Uputa (ukoliko je primjenjivo).

Ostali prihvatljivi izdaci prijavitelja – uvjetno prihvatljivi (u skladu s Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka (NN 143/2014)):

 • PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat i koji plaća korisnik koji nije neoporeziva osoba,
 • Trošak obaveznog informiranja i vidljivosti sukladno Uputama za korisnike za razdoblje 2014.-2020. – Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata, prihvatljivi su do 2% ukupne vrijednosti projekta.

Neprihvatljivi troškovi

 • PDV tj. porez na dodanu vrijednost za koji se ima pravo ostvariti odbitak (povrativ PDV),
 • Operativni troškovi (sirovine, energija, gorivo, telekomunikacije, grijanje, održavanje, upravljanje zgradom, itd.);
 • Kamate na dug;
 • Trošak povezan s ulaganjem radi postizanja smanjenja emisije stakleničkih plinova iz aktivnosti koje su navedene u Prilogu I. Direktive 2003/87/EZ;
 • Trošak povezan s trgovačkim društvima u poteškoćama, u skladu s definicijom pravila EU o državnim potporama;
 • Kupnja korištene opreme;
 • Kupnja zemljišta i zgrada;
 • Kupnja vozila koja se koriste u svrhu upravljanja projektom;
 • Oprema za redovito poslovanje koja nije vezana uz projekt;
 • Amortizacija opreme;
 • Kupnja ili zakup sitnog inventara koji nije vezan uz projekt;
 • Savjetodavne usluge povezane s redovitim aktivnostima;
 • Otpremnine, doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu te neoporezivi bonusi za zaposlene;
 • Kazne, financijske globe i troškovi sudskog spora;
 • Gubici zbog fluktuacija valutnih tečaja i provizija na valutni tečaj;
 • Plaćanja svih bonusa zaposlenima;
 • Bankovni troškovi za otvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere i drugi troškovi u potpunosti financijske prirode;
 • Doprinosi u naravi u obliku izvršenih radova ili osiguranja robe, usluga, zemljišta i nekretnina za koje nije izvršeno plaćanje potkrijepljeno dokumentima odgovarajuće dokazne vrijednosti,
 • Trošak povezan s ulaganjem u stambeni sektor;
 • Trošak povezan s proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište duhana i duhanskih proizvoda,
 • Trošak povezan sa stavljanjem nuklearnih postrojenja izvan pogona ili izdatak njihove izgradnje;
 • Ostali troškovi koji ne spadaju u kategorije navedene u točki 2.8.1.

Način prijave

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 15. veljače 2019. godine u 11:00:00 sati.

Poziv se vodi kao trajni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati.

Više informacija o ovom natječaju možete pronaći na na poveznici.

Datum:
17.12.2018
Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X