Dura
Natječaji

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE KORIŠTENJA OIE U JAVNIM USTANOVAMA

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE KORIŠTENJA OIE U JAVNIM USTANOVAMA
JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE KORIŠTENJA OIE U JAVNIM USTANOVAMA

 

VODIČ ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV FONDA ZA SUFINANCIRANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE  U JAVNIM USTANOVAMA

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će 4. prosinca 2019. godine u Narodnim novinama objaviti Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama vrijedan 10 milijuna kuna. Sufinancirat će se rekonstrukcija postojećih kotlovnica ugradnjom jednog ili više sustava koji koriste obnovljive izbore energije, poput kotlova na biomasu, dizalica topline, sunčanih toplinskih pretvarača te fotonaponskih modula.

Prijaviti se mogu ustanove koje su proračunski korisnici državnog ili proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave, a za projekte će moći dobiti 40, 60 ili 80% bespovratnih sredstava, ovisno o lokaciji. Javne ustanove mogu dostaviti samo jedan zahtjev za sufinanciranje, a maksimalan iznos sufinanciranja je do 500.000 kuna, za jedan ili više sustava na jednoj ili više građevina.

KOJI SU OPRAVDANI TROŠKOVI?

Opravdani su troškovi oni koji su nastali nakon objave Poziva u Narodnim novinama i to za nabavu i ugradnju jednog ili više novih sustava na jednoj ili više građevina te stručni nadzor radova.

Sustavi koji se sufinanciraju su oni s:

a)     kotlom na drvnu sječku/pelete ili pirolitičkim kotlom na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode: spremnik drvne sječke/peleta, sustav za dobavu drvne sječke/peleta s pužnim vijkom, kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva, stupnja korisnog djelovanja najmanje 85%, plamenik za drvnu sječku/pelete, oprema za automatsku regulaciju kotla, spremnici tople vode, ostala oprema primarnog kruga (kotlovska pumpna grupa – cirkulacijska pumpa, ekspanzijska posuda i ventili – zaporni, nepovratni i sigurnosni, pribor za postavljanje, i dr.), izolirani razvod grijanja, ogrjevna tijela, automatska regulacija, pribor za postavljanje i ostala oprema za pravilan rad sustava te građevinski radovi  za ugradnju navedene opreme (prodori, betoniranje postolja,…)

b)    dizalicom topline za grijanje potrošne vode i/ili prostora ili za grijanje i hlađenje, energetske klase A (prema Eurovent Energy Efficiency Classification, sukladno normi EN 14511-2), GWP≤ 2150, COP≥3,2 a EER≥3,1 za zrak-voda i COP≥4,45, EER≥5,05 za voda-voda i zemlja-voda: kolektorsko polje ili geosonde, dizalice topline, akumulacijski spremnici, spremnici tople vode i ostala oprema primarnog kruga (oprema za automatsku regulaciju, pribor za postavljanje, i dr.), izolirani razvod grijanja/hlađenja, ogrjevna/rashladna tijela, automatska regulacija, pribor za postavljanje i ostala oprema za pravilan rad sustava te građevinski radovi  za ugradnju navedene opreme (prodori, betoniranje postolja,…);

c)     sunčanim toplinskim pretvaračima za grijanje potrošne vode ili za grijanje potrošne vode i prostora: sunčani toplinski pretvarači (kolektori) stupnja korisnog djelovanja najmanje 70%, njihovi nosači, spremnici tople vode, oprema sunčanog kruga (oprema za automatsku regulaciju, pumpna grupa – cirkulacijska pumpa, ekspanzijska posuda i ventili – zaporni, nepovratni i sigurnosni, izolirani cjevovod i pribor za postavljanje) i ostala oprema za pravilan rad sustava (komplet za ulaz hladne vode u spremnik,  izolirani razvod tople vode do izljevnih mjesta, uključujući recirkulaciju, …) te građevinski radovi  za ugradnju navedene opreme (prodori, betoniranje postolja,…);

d)    fotonaponskim pretvaračima (modulima) za proizvodnju električne energije (fotonaponske elektrane) za vlastite potrebe, u samostalnom ili mrežnom radu: fotonaponski pretvarači (moduli), stupnja korisnog djelovanja najmanje 15%, njihovi nosači, pretvarači (inverteri), akumulatori električne energije, oprema fotonaponskog kruga (regulatori punjenja, priključni ormarići, zaštitne sklopke, kabeli, pribor za postavljanje, oprema za prikupljanje i prikazivanje podataka, i dr.) i ostala oprema za pravilan rad sustava (opremanje obračunskog mjernog mjesta, …) i pripadajući građevinski radovi nužni za ugradnju prethodno navedene opreme (prodori, betoniranje postolja, …);

PDV je opravdani trošak ukoliko nije nadoknadiv.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Prijaviti se mogu Javne ustanove koje su proračunski korisnici državnog ili JLP(R)S proračuna (sukladno Pravilniku o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih  korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLP(R)S te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika), koje dostave pravodobni i cjeloviti Zahtjev za korištenje sredstava Fonda u skladu s uvjetima Poziva, ako zadovoljavaju sljedeće uvjete (u tekstu: Korisnici):

 • da su osnovane od strane jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske
 • da su zgrade u kojima obavljaju djelatnost u njihovom vlasništvu ili vlasništvu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske;
 • dostave Fondu pravodobni i cjeloviti Zahtjev za dodjelu sredstava Fonda za rekonstrukciju kotlovnice ugradnjom sustava za korištenje OIE (u tekstu: zahtjev),
 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
 • pravovremeno i u potpunosti ispunjavaju sve ugovorne obveze na temelju  prijašnjih dodjela financijskih sredstava Fonda,
 • nemaju nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza  prema Fondu,
 • ulažu vlastita sredstva u provedbu Projekta,
 • dostave dokaze da mogu financijski pratiti ulaganja u provedbi projekta.
 • prihvate uvjete sufinanciranja sukladno Pozivu i općim aktima Fonda,
 • ispunjavaju i druge uvjete Poziva i
 • sklope ugovor s Fondom o zajedničkom ulaganju u provedbu projekta za kojeg se odobravaju sredstva Fonda sukladno Pozivu i općim aktima Fonda.

IZNOS SUFINANCIRANJA

Fond će Korisnicima dodjeljivati sredstva pomoći do 500.000,00 kuna po zahtjevu, sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda, za opravdane troškove ulaganja:

 1. do 80% ukoliko se radi o projektima koji se provode u svrhu zaštite, održavanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode, ILI projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i na prvoj skupini otoka,
 2. do 60% ukoliko se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na drugoj skupini otoka i na brdsko-planinskom području i
 3. do 40% ukoliko se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Ako su opravdani troškovi provedenog projekta jednaki ili viši od opravdanih troškova navedenih u troškovniku Glavnog projekta, Fond će isplatiti sredstva pomoći u maksimalnom odobrenom iznosu,  dok će u slučaju da su opravdani troškovi niži, isplatiti sredstva prema odobrenom postotnom učešću i u iznosu manjem od odobrenog.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZAHTJEVA

 1. Prijavni obrazac (preuzima se na mrežnoj stranici Fonda www.fzoeu.hr) ispunjen, ispisan i potpisan od odgovorne osobe za zastupanje te se preporuča (iako nije obavezno) i u .xls zapisu (na CD/DVD-u ili USB-u),
 2. Presliku zadnjeg važećeg dokaza zakonitosti  i uporabljivosti građevine na kojoj se planira ugradnja sustava OIE , sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17 i 39/19.; Ukoliko se radi o upravnom aktu, isti mora biti izvršan/pravomoćan, tj. mora imati klauzulu izvršnosti ili pravomoćnosti):
 • građevine u kojoj se vrši rekonstrukcija postojeće kotlovnice ugradnjom jednog ili više sustava OIE i
 • pomoćnih građevina – samo ako se u/na iste ugrađuju dijelovi sustava OIE,

3. Dokaz vlasništva:

a)       Zemljišno-knjižni izvadak za česticu na kojoj se planira ugradnja sustava OIE, na okolnost vlasništva podnositelja zahtjeva, a koja čestica je navedena u zadnjem važećem dokazu zakonitosti građevine u/na koju se ugrađuje sustav ili sustavi, ne stariji od 30 dana od datuma podnošenja zahtjeva na Poziv, kojim se dokazuje da je javna ustanova/osnivač njen knjižni vlasnik, u izvorniku, preslici ili e-izvadak, kao i suglasnost vlasnika za provođenje predmetnog projekta, u izvorniku.

Zahtjev, u izvorniku, može podnijeti javna ustanova:

 • koja je vlasnik nekretnina na kojima se Projekt provodi ili
 • koja nije njihov vlasnik, ako su iste u vlasništvu njenih osnivača (JLP(R)S ili RH), uz njihovu pismenu suglasnost za provođenje predmetnog projekta.

b)      Potvrda suda, čije su zemljišne knjige uništene ili nedostupne, da su iste uništene ili nedostupne, u izvorniku i Posjedovni list područnog ureda za katastar, u izvorniku,

 1. Uvjerenje/Potvrdu nadležnog  ureda za katastar o istovjetnosti čestica, u izvorniku, ako se razlikuju brojevi čestica u dokazima:
 • zakonitosti građevine (točka V. 3.) i
 • vlasništva (točka V. 4.),
 1. Glavni projekt/projekti (strojarski i/ili elektrotehnički), sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), s troškovnikom opreme, radova i usluga, s naznačenim jediničnim cijenama, rekapitulacijom troškovnika i istaknutim PDV-om, s navedenim:
 • nazivnim toplinskim učinima i stupnjevima korisnog djelovanja sustava s kotlom na drvnu sječku/pelete ili pirolitičkim kotlom na drva, sustava sa sunčanim toplinskim pretvaračima i sustava sa fotonaponskim pretvaračima (stupnjevi korisnog djelovanja ne smiju biti manji od odobrenih točkom IV. Poziva) ili
 • COP-om i EER-om dizalice topline (ne smiju biti manji od odobrenih točkom IV. Poziva) i
 • GWP-om radne tvari dizalice topline (ne smije biti veći od odobrenog točkom IV. Poziva),

ovjeren:

 • pečatom i potpisom ovlaštenog inženjera, u tiskanom zapisu, u izvorniku ili
 • ovjeren elektronskim pečatom i potpisom ovlaštenog inženjera, u .pdf zapisu (na CD/DVD/USB-u),

Glavni projekt, uz ostalo, mora sadržavati:

1) tekstualni dio koji sadrži sve tehničke, tehnološke i druge podatke, proračune i rješenja kojima se dokazuje da će građevina ispunjavati temeljne i druge zahtjeve i uvjete,

2) grafičke prikaze kojima se prikazuje oblik i veličina građevine ili njezinog dijela, te instalacija i opreme kada je projektirana, kao i njihov međusobni položaj te položaj u prostoru,

3) troškovnik opreme i usluga s:

 1. jediničnim cijenama,
 2. rekapitulacijom troškovnika i
 3. istaknutim PDV-om,
 1. Akt kojim se odobrava građenje (u izvorniku ili preslici) ili izjava nadležnog tijela (za prostorno uređenje i gradnju) ili glavnog projektanta da za izvođenje radova u skladu s glavnim ili izvedbenim projektom isti nije potreban prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18 i 36/19),
 1. Odobrenja, suglasnosti i posebni uvjeti građenja, ukoliko su isti potrebni (Prethodno odobrenje nadležnog tijela državne uprave za zaštitu spomenika kulture i prirode na dostavljenu projektnu dokumentaciju za provođenje predmetnog projekta, ako je građevina pojedinačno nepokretno kulturno dobro ili je u kulturno-povijesnoj cjelini koja je zaštićeno kulturno dobro,…), u izvorniku ili preslici, ili

Izjavu Projektanta Glavnog projekta – ovlaštenog inženjera odgovarajuće struke (Nalazi se uz Prijavni obrazac.), potpisanu i ovjerenu, u izvorniku:

 • ”Izjavljujem da odobrenja, suglasnosti i posebni uvjeti građenja nisu potrebni za provođenje projekta oznake: ___________________.”
 1. Potvrdu Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva na Poziv, u izvorniku,
 2. Izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da li će se PDV u računima za utvrđivanje opravdanih troškova Fonda koristiti ili se neće koristiti kao pretporez u obračunskom razdoblju, ovjerenu pečatom i potpisom odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva za sufinanciranje, u izvorniku,
 3. Izvadak iz nadležnog sudskog registra ustanova, u preslici
 4. Izjavu o osiguranju vlastitih sredstava za provedbu projekta s naznakom odgovarajuće stavke u proračunu/financijskom planu ovjerenu pečatom i potpisom odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja, odnosno Izjavu da će se vlastita sredstva za provedbu projekta osigurati rebalansom proračuna/financijskog plana ukoliko ista nisu bila planirana, u izvorniku,
 5. Fotodokumentacija postojećeg stanja (prije ugradnje sustava: mjesta na koje se isti ugrađuje), u Glavnom projektu ili na CD/DVD/USB-u,

Fond zadržava pravo traženja dostave dodatne dokumentacije po potrebi.

Cjelokupna tehnička i ostala dokumentacija dostavljena u sklopu Zahtjeva za sufinanciranje na ovaj Javni poziv ostaje u predmetnoj arhivi Fonda bez obveze ustupanja, dostave ili kopiranja iste od strane Fonda.

DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA

Zahtjev za sufinanciranje i sva obvezna  dokumentacija dostavlja se u zatvorenoj omotnici, s nazivom i adresom javne ustanove, uz naznaku: „OIE U USTANOVAMA 2019.“,

Dostavlja se na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb:

 • preporučenom poštom (s naznakom datuma i vremena zaprimanja u poštanskom uredu na omotnici) ili
 • osobno u pisarnicu Fonda na istoj adresi.

Zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje, kao i slanje poštom započinje dana 4. prosinca 2019. godine u 09:00 sati, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2019. godine, odnosno dostavom posljednjeg zahtjeva kojim su iskorištena predviđena sredstva – sukladno Obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava (na mrežnim stranicama: www.fzoeu.hr).

Javna ustanova može, u roku za dostavu Zahtjeva:

 1. dopuniti Zahtjev koji ne sadrži svu obveznu dokumentaciju, s (preporuča se,  nije obavezno) ispunjenim i potpisanim obrascem ”Dopuna dokumentacije”, (koji se nalazi uz Prijavni obrazac,), ako je Poziv još uvijek otvoren
 2. odustati od Zahtjeva svojom ispunjenom i potpisanom ”Izjavom o odustajanju”, (koja se nalazi uz Prijavni obrazac) i
 3. dostaviti Fondu novi Zahtjev, nakon što je odustao od prethodnog, ako je Poziv otvoren.

Nije dopušteno mijenjati Zahtjev za sufinanciranje na način kojim se povećavaju tražena bespovratna sredstva Fonda.

Dan i vrijeme zaprimanja potpune obvezne dokumentacije smatra se danom i vremenom zaprimanja Zahtjeva sa svom potpunom dokumentacijom.

REALIZACIJA PRIHVAĆENIH ZAHTJEVA

Korisnici za koje direktor Fonda donese Odluku o odabiru, prije sklapanja Ugovora o dodjeli sredstava Fonda (u tekstu: Ugovor), a najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana zaprimanja Odluke, dužni su dostaviti odgovarajuću dokumentaciju iz koje je razvidno da su uspješno proveli postupak nabave za odabir izvršitelja usluga/radova/roba na koje se odnosi projekt  sukladno pozitivnim zakonskim propisima RH:

 1. odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja te
 2. ugovor s odabranim ponuditeljem s pripadajućim troškovnikom i rekapitulacijom troškovnika,

sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16), kao i drugu dokumentaciju na zahtjev Fonda.

Temeljem Odluke i pravovremeno zaprimljene dokumentacije o provedenoj javnoj nabavi, Fond će s odabranom Javnom ustanovom sklopiti Ugovor, kojim će utvrditi:

 1. predmet Ugovora,
 2. iznos te uvjeti i način isplate dodijeljenih sredstava Fonda,
 3. rok ugradnje sustava i dostave potpune dokumentacije za isplatu,
 4. način praćenja i kontrole namjenskog trošenja isplaćene pomoći,
 5. način promocije i osiguravanja vidljivosti Fonda i
 6. ostala međusobna prava i obveze.

Nakon sklapanja ugovora nije moguće mijenjati njegove odredbe kako bi se promijenili predmet, mjerila/kriteriji ili uvjeti Javnog poziva.

Ne dostavi li javna ustanova traženu dokumentaciju za sklapanje ugovora u navedenom roku, Fond s tim ponuditeljem neće sklopiti Ugovor te će ista time izgubiti i pravo na odobrena sredstva Fonda.

Rok ugradnje sustava i dostave potpune dokumentacije za isplatu je osamnaest (18) mjeseci od dana zaprimanja Ugovora potpisanog od strane Fonda.

Više informacija o Javnom pozivu moguće je dobiti pozivom na broj 01-6448-441, 01-6448-439, 01-5391-841 te slanjem upita na e-adresu: [email protected].

Vodič za prijavu na Javni poziv za sufinanciranje korištenja OIE u javnim ustanovama
PDF 846.43 kB

Izvor: FZOEU

Datum:
04.12.2019
Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X