Dura
Natječaji

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financira programe prilagodbe klimatskim promjenama

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je raspisao Javni poziv za neposredno sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja (Program) ili radnih podloga za izradu Akcijskih planova energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) i/ili izvješća o njihovoj provedbi.

Prihvatljivi korisnici:

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S), odnosno za izradu radnih podloga Programa samo županije, Grad Zagreb i veliki gradovi :  koje imaju sjedište na području Republike Hrvatske, podnesu zahtjev za korištenje sredstava Fonda sukladno uvjetima ovog Javnog poziva, koje dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete sukladno ovome Javnom pozivu, ulažu vlastita sredstva u provedbu projekta za koji se dodjeljuju sredstva Fonda, nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu, nemaju poslovne račune u blokadi,  nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema Potvrdi porezne uprave, koje prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju i sklope ugovor s Fondom o zajedničkom ulaganju u provedbu projekta za koji se odobravaju sredstva Fonda sukladno Javnom pozivu i općim aktima Fonda, ispunjavaju i druge uvjete utvrđene ovim Javnim pozivom.

Iznos donacija

Iznos raspoloživih sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 4.000.000,00 kuna.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda u udjelu:

  1. do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske
  2. do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje,
  3. do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Prijavitelj može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 120.000,00 kn.

Po ovom Javnom pozivu JLP(R)S može dostaviti jedan (1) zahtjev za sufinanciranje izrade radnih podloga Programa ili SECAP-a i/ili za izradu Izvješća o njihovoj provedbi.

Sažetak natječaja:

Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja („Narodne novine”, broj 127/2019) definira politiku niskougljičnog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama. Temeljem toga usvojena je Strategija prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske za razdoblje do 2040. s pogledom na 2070. godinu. Istovremeno se treba ulagati u smanjenje emisije stakleničkih plinova što je i cilj Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskoga plana za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine kojeg je Vlada usvojila 2019. godine.

Svrha ovog Javnog poziva je potaknuti i dati podršku lokalnoj i regionalnoj samoupravi da prihvati klimatske ciljeve smanjenja emisije stakleničkih plinova i cilj prilagodbe klimatskim promjenama te potaknuti dionike na lokalnoj i regionalnoj razini da sagledaju utjecaj klimatskih promjena na njihovom području, da ocjene stupanj ranjivosti i rizika od klimatskih promjena za ključne sektore na njihovom području. Ta ocjena će poslužiti kao podloga za određivanje prioritetnih mjera za tu lokalnu i regionalnu samoupravu. Podloga tj. ocjena je bitan preduvjet za izradu kvalitetnih Programa ili SECAP-ova.

Cilj ovog Javnog poziva je putem sufinanciranja omogućiti izradu kvalitetnih Programa ili SECAP-a, odnosno omogućiti izradu ocjene utjecaja ranjivosti i rizika na klimatske promjene što je preduvjet za definiranje odgovarajućih mjera prilagodbe i niskougljičnog razvoja. Također je cilj omogućiti izradu Izvješća o njihovoj provedbi.

Rok za predaju dokumentacije:

Rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv za neposredno sufinanciranje počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2021. godine ili danom iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

JLP(R)S može sukladno uvjetima ovog Javnog poziva u roku za dostavu zahtjeva dostaviti Fondu samo jedan (1) zahtjev za sufinanciranje izrade radnih podloga za: a) Program, ili b) SECAP, i/ili c) Izvješća o provedbi Programa ili SECAP-a koji su predmet sufinanciranja po ovome Javnom pozivu.

Zahtjev za sufinanciranje izrade radnih podloga za: a) Program, ili b) SECAP, i/ili c) Izvješća o provedbi Programa ili SECAP-a, po ovom pozivu dostavlja se u zatvorenoj omotnici:

– na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb s naznakom „Javni poziv (JP Z0-6/2021) za neposredno sufinanciranje izrade radnih podloga za: a) Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja, ili b) Akcijskih planova održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP), i/ili c) Izvješća o provedbi Programa ili SECAP-a – zahtjev, dostavlja se

– adresa podnositelja zahtjeva

–  preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika Fonda.

Zahtjevi se zaprimaju u Urudžbenom zapisniku Fonda radnim danom do 16 sati ili preporučenom poštom putem poštanskog ureda do 24 sata na dan zatvaranja Javnog poziva, odnosno do iskorištenja ukupnih sredstava po ovom Javnom pozivu, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Više informacija možete pronaći na slijedećem linku:

https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni-javni-pozivi-i-natjecaji/1367

Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X